Lovliggørelse af læskure

20-10-2020

Spørgsmål

Vi er af vores byggesagsafdeling blevet gjort opmærksom på, at 5 læskure, som fremgår af BBR, ikke har byggetilladelse. Læskurene ligger på en ejendom med et erhvervsmæssigt dyrehold (islandske heste), og er alle opført mellem 2002 og 2005. To af læskurene overholder ikke afstandskravene til privat fællesvej. Produktionsarealet på ejendommen er 199,5 m2, og kræver således ikke en § 16b tilladelse. Vi er nu blevet i tvivl om hvordan vi skal lovliggøre læskurene efter husdyrlovgivningen. Er det den gældende lovgivning fra 2002-2005 der skal benyttes? Eller skal lovliggørelsen af læskurene behandles efter nuværende lovgivning, dvs. at de kræver dispensation fra afstandskravene i husdyrbrugloven? De nuværende ejere overtog ejendommen i 2014 og har siden da brugt læskurene til heste. Inden da har vi kunne se i CHR, at der har været både fårehold og kvæghold på ejendommen, men det ophørte i hhv. 2004 og 2008.


Svar

Det forvaltningsretlige udgangspunkt er, at det er lovgrundlaget på det tidspunkt, hvor det ulovlige forhold opstod, der skal lægges til grund i sager om retlig lovliggørelse. 

Det er imidlertid Miljøstyrelsens opfattelse, at når godkendelsesmyndigheden skal træffe afgørelse om retlig lovliggørelse på husdyrområdet og der foreligger ny viden, skal vurderingen foretages efter nyeste viden om miljøpåvirkning, nye kortbilag, nye beregningsmetoder, ny viden om miljøaktivitet mv. Det er derfor styrelsens vurdering, at godkendelsesmyndigheden i lovliggørelsessager ikke er forpligtet til, at fastsætte vilkår svarende til dem, der ville være stillet, hvis godkendelsen var givet på tidspunktet, hvor det ulovlige forhold opstod. F.eks. vil lovliggørelsestidspunktet skulle anvendes, når der f.eks. er tale om ny viden i fht. BAT. 

I tilfælde, hvor der ikke er tale om ny viden, f.eks. i sager, hvor lovliggørelse alene omfatter f.eks. afstandskrav, er det Miljøstyrelsens opfattelse, at det forvaltningsretlige udgangspunkt skal følges, hvorfor det er på tidspunktet, hvor det ulovlige forhold opstod, der skal lægges til grund. 

Miljøstyrelsen henviser i øvrigt til nedenstående helpdesk svar: 
https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/er-et-hestehold-omfattet-af-16b-hvis-det-har-eksisteret-i-en-aarraekke-men-ikke-vaeret-kendt-af-kommunen/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken