Landskab

05-12-2017

Spørgsmål

Helpdesken henviser under Landskab fortsat til § 22. Den og flere er udgået. Skal der ikke foretages en landskabelig vurdering i forhold til en ansøgt udvidelse af et husdyrbrug?


Svar

Kommunen skal også efter de nye regler fra 1. august foretage en vurdering af landskabet ifølge kap. 14 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Se yderligere her: http://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/14-kommunalbestyrelsens-afgoerelse-om-godkendelse-og-tilladelse/

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 22 vedr. tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, som stadig er gældende. Følgende fremgår af vejledningen: http://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/13-generelle-principper-for-godkendelser-og-tilladelser/#16


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken