Kan man flytte produktionsareal ind i 50 meter forbudszonen?

 

03-02-2020

Spørgsmål

Et husdyrbrug fik i 2013 tilladelse til at etablere et fårehold i en del af en bygning, således at dyreholdets placering overholdt 50 meter til nabobeboelse. Landmanden påtænker at kunne bruge hele bygningen til sit fårehold. Er det muligt at flytte produktionsarealet ind i 50 m zonen? Der er ingen mur mellem der, hvor dyrene står, og resten af bygningen.


Svar

Vi forstår beskrivelsen sådan, at der er tale om et erhvervsmæssigt dyrehold, som er omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsens regler.

Efter Miljøstyrelsens fortolkning af 50 meter-kravet jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 5 og husdyrbruglovens § 6, kan det ikke tillades at flytte hverken produktionsareal eller staldafsnit, jf. definitionerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2, tættere end 50 meter til nabobeboelse.

Miljøstyrelsens fortolkning af 50-meter-afstandskravet (”forbudszonen”) har i mange år været, at det som udgangspunkt gælder til staldbygningens ydermur. De 50 meter kan kun omfatte en del af staldbygningen, hvis der måles til et helt separat staldafsnit. Der er gjort rede for denne fortolkningspraksis i husdyrvejledningens afsnit om placering af anlæg m.v. Se afsnittet via linket herunder.
Ud fra beskrivelsen i spørgsmålet lyder det som om, der ikke var tale om et separat staldafsnit i 2013, da tilladelsen blev givet.

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken