Kan hestevæddeløbsbane i byzone foretage ændring eller udvidelse ?

15-05-2019

Spørgsmål

En Væddeløbsbane vil gerne bygge nye staldbokse til heste. Væddeløbsbanen er beliggende i byzone. Den er kendetegnet ved, at der fast er ca. 50-60 heste på stald. På løbsdage væsentlig flere. Der vurderes i gennemsnit at være ca. 100 heste. Der er mere end 200 m2 produktionsareal. Vi har overvejet, om bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse mv. af husdyrbrug finder anvendelse på hestevæddeløbsbaner. Blandt andet cirkusser mv. er jf. § 1 udtaget. Dernæst har vi overvejet – såfremt væddeløbsbanen er omfattet af husdyrbruglovens bekendtgørelse – om der er mulighed for ændring eller udvidelse. Kommunen kan dispensere for beliggenhed i byzone jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 5 stk. 4, når der er tale om rideskoler og hestepensioner samt hestehold til vognkørsel som led i museumsaktiviteter, men tilsyneladende ikke for andre typer hestehold. En lugtberegning fra en ændring eller udvidelse vil vise, at lugtgeneafstand til byzone er overskredet, da væddeløbsbanen jo ligger inde i byzone. Kan Væddeløbsbanen bygge nye staldbokse til heste?


Svar

Hestevæddeløbsbaner er efter Miljøstyrelsens vurdering ikke omfattet af undtagelsesbestemmelserne til Husdyrbrugloven (HBL) eller husdyrgødningsbekendtgørelsen (HGBK) jf. HGBK § 1 stk. 3 og § 2 stk. 3. Det vurderes ligeledes, at hestevæddeløbsbaner eller travbaner heller ikke omfattes af bekendtgørelse om hold og fremvisning af dyr i cirkus mv.
I forhold til lokaliseringsbestemmelserne i HGBK § 5 og HBL § 6 er etablering af husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug og udvidelse og ændring heraf, der medfører forøget forurening, bl.a. ikke tilladt i byzone eller i en afstand mindre end 50 meter fra byzone. Der er dog mulighed for at dispenserer jf. HGBK § 5 stk. 4 og HBL § 9 stk.1 for hhv. anlæg og husdyranlæg til brug for rideskoler og hestepensioner samt hestehold til vognkørsel som led i museumsaktiviteter m.v. Kommunalbestyrelsen kan ved meddelelse af dispensation stille vilkår om placering, indretning og drift af anlæggene.
Det er miljøstyrelsens vurdering, at der i forbindelse med en hestevædeløbsbane kan være tale om aktiviteter, karakteriseret som rideskoler og hestepensioner og dermed, at der i visse tilfælde kan være en mulighed for kommunen at overveje om der er grundlag for en dispensation. Det vil være op til kommunens konkrete vurdering, om der i det konkrete tilfælde er tale om aktiviteter karakteriseret som rideskoler og hestepensioner.
Ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 7 stk. 1 nr. indtræder 2 kravet om tilladelse til etablering af husdyrbrug efter § 16 b, stk. 1, i husdyrbrugloven først ved 200 m² produktionsareal, hvis der på produktionsarealet alene er heste.
Hvis der foretages godkendelsespligtige ændringer og der er mere end ved 200 m² produktionsareal vil der efter miljøstyrelsens vurdering og som det fremgår af spørgsmålet, vanskeligt kunne opnås tilladelse, idet et husdyranlæg ikke kan overholde lugtkrav i forhold til byzone, når der er tale om at anlægget er beliggende i byzone.
Miljøstyrelsen orienterer løbende Miljø- og Fødevareministeriets departement om, hvorledes reglerne på husdyrbrugområdet fungerer i praksis.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken