Kan gyllebeholdere etableret før 2011 få krav om alarm og evt. beholderbarriere

17-09-2019

Spørgsmål

ved en gennemlæsning af miljøstyrelsens høringsbrev til husdyrgødningsbekendtgørelsen af 25. april 2019, er jeg faldet over følgende sætning på s. 23 'Reglerne trådte i kraft i 2011 og har derfor ikke betydning for gylleholdere, der etableret før afstandskravene'. Betyder det at gyllebeholdere etableret før 2011 ALDRIG kan få krav om alarm? Heller ikke hvis der efterfølgende er etableret en sø på over 100 m2 nærmere end 100 m fra gyllebeholderen? Vi har nemlig en situation med en landmand der har en eksisterende beholder, hvor naboen har etableret en lovlig sø nærmere end 100 m fra gyllebeholderen. Skal vi stille krav til ham om at han skal etablere en alarm?


Svar

Den omtalte sætning i høringsbrevet vedrører alene afstandskravet på 100 meter ved etablering af gødningsopbevaringsanlæg til flydende husdyrgødning på husdyrbrug jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 2, og husdyrbruglovens § 8, stk. 2.

Reglerne omkring alarmsystem, beholderbarriere og terrænændring gælder uanset etableringstidspunkt. Reglerne blev indsat første gang i bekendtgørelsen (nr. 100 af 9/2/2011) med ikrafttrædelsesdato 15. februar 2011. Det fremgår her af overgangsbestemmelserne, at beholdere, der er etableret før denne dato havde frist til 1. januar 2012 til at opfylde kravene.

Det vil sige, at reglerne gælder for gyllebeholdere, som er etableret både før og efter 2011.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken