Indtegning af bygninger

06-03-2019

Spørgsmål

Når der indsendes ansøgninger efter §16a og 16b skal alle bygninger så tegnes ind i IT-systemet inkl eksisterende lader, maskinhuse mv, hvor der ikke sker ændringer?


Svar

Af vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens afsnit 2 i underafsnittet ”Nærmere om driftsoplysninger og om påvirkning af omgivelserne”, https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/2-ansoegninger-og-miljoekonsekvensrapporter/#2 er det beskrevet, hvordan oplysninger kan indgives. Det er ikke et krav at supplerende oplysninger, herunder oplysninger om eksisterende lader, maskinhuse mv. indgives via husdyrgodkendelse.dk.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken