Indretning og drift af udendørs sohold, ændring i husdyrgødningsbekendtgørelses afstandskrav fra folde til skel/beboelse

04-05-2021

Spørgsmål

Indretning og drift af udendørs sohold, ændring i husdyrgødningsbekendtgørelses afstandskrav fra folde til skel/beboelse, så der nu ikke er overensstemmelse mellem krav i bekendtgørelse og vejledning vedrørende indretning og drift af udendørs sohold (byggeblad), afsnit ’lokalisering og landzonetilladelser’, er disse krav i byggebladet fortsat gældende? Fra 2006 og frem til 2018 var kravene til folde til udendørs sohold 50 meter til skel, hvor der er beboelse, samt minimum 50 fra skel til beboelse, og hvis nabobeboelsen ligger mere end 50 m fra skel, minimum 100 m fra beboelse og fold. Fra 2019 er afstandskrav fra folde til svin ændret, så de ikke må placeres nærmere end 50 meter fra nabobeboelse. I landbrugets byggeblade, vejledning vedrørende indretning og drift af udendørs sohold, arkiv nr. 95.03-02, refereres under afsnittet ’lokalisering og landzonetilladelser’, refereres til de tidligere regler. Byggebladet er fortsat gældende. Hvilke regler gælder for afstandskrav til folde? Umiddelbart vil jeg mere at kravene i det gældende bekendtgørelse annullere reglerne i byggebladet, men vil gerne høre hvad Miljøstyrelsen mener. Bekendtgørelse 2006-12-19 nr. 1695 om husdyrbrug og erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. og frem til bekendtgørelse 2018-08-28 nr. 1076 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Kapitel 2 Indretning af stalde m.v., samt fritgående dyr § 5, stk. 2: Husdyrbrug for mere end 15 dyreenheder, som har folde til svin fra 35 kilo, og hvor der i folden er plads til mere end 15 svin, skal placeres mere end 50 meter fra skellet til en ejendom, hvor der er nabobeboelse. Hvis nabobeboelsen ligger mere end 50 meter fra skel, skal der mindst være en afstand på 100 meter mellem nabobeboelsen og folden, således at afstandskravet reduceres, svarende til det antal meter, som ejendommen ligger længere væk fra skel end 50 meter. Stk. 3. Afstandene jf. stk. 2, måles fra foldens kant til nærmeste punkt til skel eller nabobeboelse. Bekendtgørelse 760, 2019-07-30, inkl. seneste udgave, ændres formuleringen, som svarer til reglerne i dag: §7 Folde med dyr må ikke etableres, udvides eller ændres i de områder og inden for de afstande, der er nævnt i § 5, stk. 1, nr. 1-3. Folde med svin på ejendomme, hvor der er mere end 40 svin, der er større end 35 kg, må desuden ikke etableres, udvides eller ændres inden for den afstand, der er nævnt i § 5, stk. 1, nr. 4. Afstandene måles fra foldens kant. Stk. 2. Fodertrug, vandtrug og lignende må ikke placeres inden for de i § 5, stk. 1, nr. 1-4, nævnte områder og afstande Kapitel 3. Placering af anlæg m.v. § 5 Etablering af husdyranlæg, gødningsopbevaringsanlæg og ensilageopbevaringsanlæg samt udvidelse og ændring heraf, der medfører forøget forurening, er ikke tilladt 1) i et eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde, 2) i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende, 3) i en afstand mindre end 50 m fra de i nr. 1 og 2 nævnte områder, eller 4) i en afstand mindre end 50 m fra en nabobeboelse.


Svar

Byggebladet er desværre ikke blevet opdateret, men kan følges ved udendørs sohold. Selvom byggebladet henviser til afstandskravene i en tidligere gældende husdyrgødningsbekendtgørelse, vil det være afstandskravene i den gældende bekendtgørelse der skal følges. Det fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 55, stk. 1, hvilke paragraffer, der kan fraviges i det omfang anlægget m.v. i stedet overholder nærmere angivne driftsforskrifter i landbrugets byggeblade, som er godkendt af Miljøstyrelsen senest den 31. juli 2018. Byggeblade, der er godkendt af Miljøstyrelsen, findes på styrelsens hjemmeside.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken