Ikke erhvervsmæssig nødvendig og fritliggende gyllebeholder

 

14-07-2023

Spørgsmål

Der søges om tilladelse efter husdyrbruglovens § 16 b til at opføre en - for den pågældende ejendom - ikke erhvervsmæssig nødvendig og fritliggende gyllebeholder. Ansøgningen begrundes med, at der er behov for øget opbevaringskapacitet for den samlede bedrift.

Ejendommen i sig selv har allerede tilstrækkelig opbevaringskapacitet (> 9 mdr.) både i forhold til den producerede husdyrgødningsmængde og ejendommens arealer. Til bedriften hører flere andre ejendomme med gødningsbehov, men uden opbevaringskapacitet.

Det er muligt at tillade en ikke-erhvervsmæssig nødvendig gyllebeholder i tilknytning til eksisterende byggeri, hvis det ikke indebærer en væsentlig landskabelig påvirkning. Er der samme adgang til at tillade en gyllebeholder, der ikke er erhvervsmæssig nødvendig, hvis den er fritliggende?

Det må være en forudsætning, at ansøger forinden har eftervist, at det ikke er muligt at placere gyllebeholderen i tilknytning til en eksisterende bygningsmasse på en af bedriftens ejendomme. Hvis den fritliggende placering herefter - også landskabeligt – er ønskværdig, er der så adgang til at tillade en ikke erhvervsmæssig nødvendig og fritliggende gyllebeholder?


Svar

Ja, der vil være adgang til at meddele tilladelse til en sådan placering. Der vil dog være tale om en konkret afvejning mellem hensynet til jordbrugsdriften og det generelle hensyn om at undgå spredt bebyggelse i det åbne land og at tilgodese hensyn til landskabs- og naturværdier. Miljø-og fødevareklagenævnet har i flere afgørelser tilkendegivet en restriktiv tilgang til spørgsmålet.  

De regler, der vedrører placering af landbrugsbyggeri i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, stammer fra planlovens landzoneadministration. Udgangspunktet er således efter begge regelsæt, at fritliggende byggeri i det åbne land bør undgås for at tilgodese hensyn til landskabs- og naturværdier.  

Da husdyrbrugloven kom i 2007, blev planlovens landzoneregler indarbejdet i den nye lov, så der ikke længere skulle gives særskilt landzonetilladelse til forhold, der før krævede det.

Det fremgår af forarbejderne til husdyrbrugloven, at der ikke med de regler i husdyrbrugloven, der har erstattet planlovens regler om landzonetilladelser til landbrugsbyggeri, er tilsigtet nogen ændring af den hidtidige landzoneadministration efter planlovens §§ 35 og 36. 

Det betyder, at det er de samme hensyn, der skal varetages uanset om vurderingen skal foretages med henblik på at meddele tilladelse efter husdyrbrugreglerne eller en landzonetilladelse.

Både efter planlovens regler (§ 35, stk. 1, jf. § 36, stk. 2) og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens (§ 23, stk. 2) skal der meddeles tilladelse til en fritliggende gyllebeholder, hvis den ønskes placeret fritliggende af hensyn til markdriften, medmindre væsentlige hensyn til omgivelserne afgørende taler imod placeringen.  

Ved ansøgninger efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen gælder generelt, at ved ansøgninger, hvor der opføres ny bebyggelse, skal det desuden indgå i kommunalbestyrelsens vurdering, om byggeriet er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom (§ 39 stk. 3). 

Er gyllebeholderen ikke erhvervsmæssig nødvendig for ejendommen, er der ikke den samme rettighed og der skal ske en konkret afvejning mellem hensynet til jordbrugsdriften og det generelle hensyn om at undgå spredt bebyggelse i det åbne land og at tilgodese hensyn til landskabs- og naturværdier.  

Der er som udgangspunkt ikke forskel på om vurderingen af den erhvervsmæssig nødvendig for ejendommen, foretages med hjemmel i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen eller efter planloven. Der er dog forskel om indregning af langvarige forpagtningsaftaler i den erhvervsmæssige nødvendighed for ejendommens drift som en landbrugsejendom, Se https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/sagsbehandling/vurdering-af-erhvervsmaessig-noedvendighed-i-husdyrbrugloven/

Det vil dog være en altovervejende hovedregel, at byggeri, der ikke er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom, kun kan opføres, hvis det vil være foreneligt med de landskabelige hensyn på stedet.  

I den konkrete vurdering af, om der kan gives tilladelse til en fritliggende placering, indgår navnlig landskabelige forhold, og om der findes placeringsmuligheder i tilknytning til de hidtidige I den konkrete vurdering af, om der kan gives tilladelse til en fritliggende placering, indgår navnlig landskabelige forhold, og om der findes placeringsmuligheder i tilknytning til de hidtidige bebyggelsesarealer. 

Tidligere fremgik det af husdyrvejledningen, at landskabet skal tilgodeses gennem indplacering og farvevalg m.v., og kun hvis bygningen opføres i tilknytning til den eksisterende bebyggelse. Den del af sætningen, der er i kursiv er udgået, for at præcisere at det ikke er ufravigeligt, at beholderen ligger i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Justeringen er koordineret med Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Læs også husdyrvejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 14, hvor det nærmere er beskrevet, hvornår der kan være en særlig begrundelse for fritliggende placering.

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken