Ikke erhvervsmæssig byggeri uden tilknytning til eksisterende bebyggelse

 

14-07-2023

Spørgsmål

I afgørelse nr. 21/12696 fra Miljø- og Fødevareklagenævnet angiver nævnet følgende: "Det forhold, at der ikke er tale om erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri for ejendommens drift som landbrugsejendom, betyder ikke i sig selv, at byggeriet ikke kan tillades, men det vil være en altovervejende hovedregel, at byggeri, der ikke er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom, kun kan opføres, hvis det vil være foreneligt med de landskabelige hensyn på stedet.

Ifølge Miljøstyrelsens husdyrvejledning betyder det, at landskabet skal tilgodeses gennem indplacering og farvevalg mv., og kun hvis bygningen opføres i tilknytning til den eksisterende bebyggelse på ejendommen."

Vi læser sidste del af sætningen sådan, at MST i deres vejledning oplyser, at der er et forbud mod byggeri, der er ikke er erhvervsmæssigt nødvendigt og som opføres uden tilknytning til eksisterende bebyggelse. Vi har svært ved at se, at der i planloven eller husdyrbrugloven (hvor intentionen har været at videreføre planlovens regler mht. landskab) er et decideret forbud. Man kunne forestille sig opførelse af en ikke-erhvervsmæssig nødvendig gyllebeholder, hvor der foreligger en særlig begrundelse for at opføre beholderen uden tilknytning til de hidtidige bebyggelsesarealer, og hvor væsentlige hensyn til omgivelserne herunder landskabet ikke taler imod placeringen. Der ønskes derfor en forklaring på sidste del af sætningen.


Svar

Der er ikke regler om decideret forbud mod byggeri, der ikke er erhvervsmæssigt nødvendigt, og som opføres uden tilknytning til eksisterende bebyggelse. 

Det er op til kommunen ud fra en samlet konkret vurdering at afgøre, om det kan tillades eller godkendes. Kommunen skal bl.a. vurdere, om det er foreneligt med de landskabelige hensyn på stedet. Der skal være tale om en særlig begrundelse fra ansøger, og kommunen skal behandle landzoneadministrationen restriktivt.

Det er korrekt, at det tidligere fremgik af husdyrvejledningen, at landskabet skal tilgodeses gennem indplacering og farvevalg m.v., og kun hvis bygningen opføres i tilknytning til den eksisterende bebyggelse. Passagen er en videreførelse af upræcis formulering fra Old Wiki fra 2010. Den del af sætningen, der er i kursiv er udgået, for at præcisere at det altid vil være en konkret vurdering, om der kan meddeles tilladelse eller godkendelse til et anlæg. 

Justeringen er koordineret med Plan- og Landdistriktsstyrelsen. 

Læs også dette helpdesksvar om emnet https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/placering-af-anlaeg-mv/ikke-erhvervsmaessig-noedvendig-og-fritliggende-gyllebeholder/ 

Og husdyrvejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens afsnit om landskabelige værdier i kapitel 14 https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/14-kommunens-afgoerelse-om-godkendelse-og-tilladelse/#land

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken