Hvad er forøget forurening ift §6 afstandskrav til nærmeste nabo?

25-04-2019

Spørgsmål

Vi har en sag, hvor ansøger har søgt om en §16a miljøgodkendelse i eksisterende bygning til slagtesvin (delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv). Nu ligger der en nabobeboelse, ejet af ansøger, indenfor 50 meter af nærmeste staldbygning. Vi har lavet en vurdering af, at når der søges om at komme ind i den nye husdyrbruglov med brug af stipladsmodellen, som giver større fleksibilitet i antallet af dyr og vægt, så er det en ændring af produktionen med forøget forurening ift. §6 stk. 1 nr. 4. I vurderingen af forøget forurening har vi sammenlignet lugtemission, ammoniakemission og konsekvenszone godkendt i gældende §12 miljøgodkendelse fra 2014 til ejendommen og så ansøgt drift i ansøgningen om en §16a miljøgodkendelse til ejendommen. Tallene viser at ”faktisk lugt” øges fra cirka 26635 LE/s i §12 til 36750 LE/s i ansøgt §16a. I ansøgt §16a er også søgt om brug af 50%-reglen, hvilket der ikke er i §12 miljøgodkendelsen. Tallene viser også at ”den samlede ammoniakemission” øges fra cirka 3742 kg N/år i §12 til 5566 kg N/år i ansøgt §16a. Altså en forøgelse på 1800 kg. Der er ikke brugt nogle virkemidler ift. BAT i nudrift. Konsulent er ikke enig i denne vurdering, da der ikke i den ansøgte §16a er nogen forskel fra nudrift og ansøgt drift. Konsulenten mener at i og med produktionsarealet i nudrift er identisk med ansøgt drift, sker der ikke nogen forøget forurening. Spørgsmålet er om der sker en ”forøget forurening” jævnfør §6 ved at gå fra den gamle husdyrbruglov med tilhørende ansøgningssystem til den nye husdyrbruglov med brug af stipladsmodellen (mulighed for flere og tungere dyr), når der på bedriften ikke sker udvidelse af produktionsarealet fra nudrift til ansøgt drift i ny husdyrgodkendelse.dk?


Svar

Et eksisterende husdyrbrug med en tidligere meddelt tilladelse eller godkendelse fra før den 1. august 2017 kan vælge frivilligt at overgå til stipladsmodellen efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b, uanset husdyrbruget ikke fysisk etablerer, udvider eller ændrer produktionsarealet.

Efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 24 kan en kommune ikke meddele godkendelse eller tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b, hvis husdyrbruget med det ansøgte vil få sådanne væsentlige virkninger på miljøet, at disse virkninger ikke kan imødegås med vilkår. Herunder navnlig hvis beskyttelsesniveau og genekriterier i forhold til ammoniak og lugt, som beregnet efter de nye regler fra den 1. august 2017, ikke kan overholdes.

Kommunerne skal således stadig vurderes på lugtgenekriterierne, og hvis disse ikke er overholdt med den beregnede lugtemission, skal kommunen vurdere, om dispensationsmuligheden i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 33 (50 %-reglen) kan anvendes i det konkrete tilfælde. Se også tidligere besvarelse af spørgsmål omkring anvendelse af 50% -regel ved overgang til ny regulering: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/lugt/anvendelse-af-50-regel-i-ny-lov/  og https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/lugt/er-kg-dyr-paa-stald-helt-uden-betydning-for-lugtemissionen/


Den nye miljøregulering af husdyrhold fra den 1. august 2017 bygger på ny faglig viden. I den sammenhæng forøges ammoniakemissionen og/eller lugtemissionen kun, hvis der er et større produktionsareal. Hvis der ikke er et større produktionsareal, og der er tale om den samme dyretype før og efter, vil der alt andet lige ikke være en forøgelse af ammoniak- og/eller lugtemissionen fra stalden, selvom der produceres flere dyr.

I forhold til husdyrbruglovens regler om krav til placering af anlæg mv. fremgår det af §§ 6 og 8, som nævnt i spørgsmålet, at det gælder ved etablering, udvidelse og ændring, der medfører forøget forurening.

Alene det forhold, at der ansøges om at komme over på ny ordning uden nogen ændringer i øvrigt medfører ikke i sig selv, at der er tale om forøget forurening. Der kan ikke lægges til grund, at lugt og ammoniakresultaterne er forskellige fra en tidligere afgørelse. Der er tale om ny faglig viden og tallene for emissionerne kan derfor ikke sammenlignes på tværs af ny og gammel regulering.

Kommunen skal vurdere konkret, om der generelt er tale om forøget forurening, som følge af det ansøgte projekt. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at kommunerne kan inddrage alle sagens omstændigheder, herunder også forhold vedr. driftsformen m.v., f.eks. om der før var en meget ekstensiv udnyttelse og nu overgår til en meget intensiv produktionsform. Forudsætningen for stipladsmodellen er, at lugtemissionen primært afhænger af produktionsarealets størrelse og ikke af antallet af dyr, hvilket også fremgår af bemærkninger til loven. Dog viser det faglige grundlag at en stor forskel på intensiteten, kan have en effekt på lugtemissionen.

Som det korrekt nævnes i spørgsmålet så gælder afstandskravet i husdyrbruglovens § 6, nr. 4, også for nabobebyggelse ejet af ansøger, og husdyrbrugloven indeholder ikke bestemmelser, der giver mulighed for dispensation fra disse afstandskrav.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken