Hvad er argumentationen bag afstandskravet på 15 m. til offentlig vej?

28-07-2023

Spørgsmål

Hvad er argumentationen bag afstandskravet på 15 m. til offentlig vej? I forbindelse med en dispensationssag, er der tvivl om et husdyranlæg, der ligger mindre end 15 m. fra offentlig vej.

De øvrige afstandskrav i husdyrbrugloven/husdyrgødningsbekendtgørelsen omhandler i høj grad beskyttelse af omgivelserne mod gener og forurening fra husdyrbruget.

Handler afstandskravet til offentlig vej og privat fællesvej om de trafiksikkerhedsmæssige aspekter ved eventuel kørsel med (store) landbrugsmaskiner omkring husdyrbrugenes bygninger, eller er der andre hensyn?


Svar

Formålet med afstandskravet til offentlig vej er at varetage generelle beskyttelseshensyn for omgivelserne. Her indgår miljøhensyn, hygiejnehensyn og at undgå gener for omkringboende, herunder støv-, støj- og fluegener. 

Trafiksikkerhed er ikke et hensyn, der kan lægges vægt på i en dispensation fra afstandskravene i husdyrbruglovens § 8, jf. § 9, stk. 3, eller husdyrgødningsbekendtgørelsens § 5, stk. 7.

Om kommunen som vejmyndighed ud fra hensyn til trafiksikkerhed træffer foranstaltninger efter vejloven, er der ikke taget stilling til.

Afstandskrav for husdyranlæg på 15 m. til offentlig vej stammer helt tilbage fra sundhedsvedtægterne inden miljøbeskyttelsesloven trådte i kraft i 1974. Der var opstillet afstandskrav til offentlig vej og visse andre afstandskrav i sundhedsvedtægterne, da overholdelse normalt ville sikre, at der ikke opstod ulemper for andre. 

I forbindelse med miljøbeskyttelsesloven i 1974 blev sundhedsvægterne ophævet og afstandskravene blev videreført i en bekendtgørelse af reglement om miljøbeskyttelse med hjemmelsophæng i bl.a. miljøbeskyttelseslovens § 4. 

Det fremgår af dagældende § 4 i miljøbeskyttelsesloven, at ministeren for forureningsbekæmpelse kan fastsætte regler om dyrehold, når dette er nødvendigt af hensyn til forebyggelse og imødegåelse af uhygiejniske forhold eller af væsentlige ulemper for omgivelserne.

Siden er afstandskravene videreført til husdyrgødningsbekendtgørelsen og husdyrbrugloven. 

Se Miljø- og fødevareklagenævnets afgørelse af 18. marts 2020, 18/04989, 18/07472 og 18/07473 (tidl. NMK-131-00287): https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/201ce92b-3c7e-488c-80d3-5f6e7c72db7c?highlight=dispensation%20fra%20afstandskrav%20til%20offentlig%20vej


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken