Hjemmel til at påbyde ophør af et erhvervsmæssigt dyrehold i byzone

07-01-2021

Spørgsmål

Et erhvervsmæssigt svinehold med et tilhørende markareal er (i samarbejde med ejeren) blevet omfattet af en lokalplan (boligområde) og dermed overført til byzone. Der er søgt byggetilladelse på et delareal. Kommunen vil derfor have iværksat nedlukning af svineproduktionen, men hvor har vi hjemmel til det? Ifølge miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 8 er svinehold ikke tilladt i byzone, men bekendtgørelsen gælder jævnfør § 1 for ikke-erhvervsmæssige dyrehold? Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 5 omhandler "etablering, udvidelse og ændring af husdyranlæg", men ikke eksisterende uændrede anlæg/dyrehold. Det samme gælder for husdyrbruglovens §§ 16a og 16b. Det står ikke specifikt i lokalplanen, at husdyrbruget skal nedlægges, når planen vedtages. Har kommunen et hjemmels-problem?


Svar

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at kommunen i denne situation ikke kan kræve husdyrbruget nedlukket. Ejeren af husdyrbruget kan selv meddele kommunen, at han ønsker at ophøre, hvorefter kommunen kan træffe en afgørelse om, at husdyrbruget er ophørt. Hvordan dette kan gøres, er nærmere beskrevet i dette helpdesksvar: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/ophaevelse-af-godkendelse/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken