Håndhævelse i forhold til gyllebeholder nær sø

02-05-2019

Spørgsmål

I forbindelse med basis miljøtilsyn blev der observeret et vådområde ca. 7,5 meter fra en ejendoms gyllebeholder fra 2001 med et volume på 2000 m3. Søen er beliggende syd for gyllebeholderen. Naturteamet i Kommunen har vurderet søen som værende ca. 900 m2 og omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Grundet søens placering har Kommunen indskærpet at der skal monteres gyllealarm på beholderen. Indskærpelsen er meddelt i henhold til § 21 i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Ejer og dennes konsulent sætter spørgsmålstegn ved indskærpelsens gyldighed. De mener at beholderen er omfattet af undtagelsen i § 21, stk. 7, da beholderen ikke er beliggende i risikoområde og har laveste terrænkote under søens vandspejl. Ejer har fået foretaget opmåling af terrænet omkring gyllebeholderen. Denne viser at beholderens laveste terrænkote er på 2.25 nord for beholderen. Søens vandspejl er på 2.60 - 2.62. Laveste terrænkote syd for beholderen er på 2.75. Kommunen har anvendt Scalgo Live til at give en profil over terrænet, som viser et fald til søen på ca. 25 cm fra beholderens sydlige side. Skal Kommunen ophæve indskærpelsen om alarmsystem på gyllebeholderen? Og kan der i stedet laves påbud efter § 20 stk. 3 i husdyrgødningsbekendtgørelsen og indskærpe 5 års beholderkontrol i henhold til § 9, stk. 2 i beholderkontrolbekendtgørelsen? (Forkortet og anonymiseret af Miljøstyrelsen)


Svar

Det fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 21 stk. 7, nr. 2, at kravet om alarmsystem i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 21, stk. 1 bl.a. ikke gælder, når der inden for 100 m fra beholderen ikke ligger søer større end 100 m², der er omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse, hvis øverste kant er beliggende i samme eller lavere niveau end beholderens laveste terrænkote, eller åbne vandløb, hvis øverste kant er beliggende i samme eller lavere niveau end beholderens laveste terrænkote.


Miljøstyrelsen bemærker, at når der måles koter i forhold søer og vandløb, så skal der ske en sammenligning af beholderens laveste terrænkote og søens øverste kant. Hvor afgrænsningen af søens øverste kant er, beror på en konkret vurdering. Søens øverste kant er ikke nødvendigvis søens vandspejl på en given dag. Kommunens skal derfor afgøre, hvor søens øverste kant er i den konkrete sag.


Hvis kommunen vurderer, at beholderen er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 21, stk. 7, nr. 2 og samtidig vurderer, at der er et faktisk behov for særlige foranstaltninger til at imødegå alvorlige skader på søen ved driftsforstyrrelser eller uheld, så kan der overvejes et påbud efter husdyrgødningsbekendtgørelsens § 20 stk. 3.


Kravet om 5 års beholderkontrol, der følger af beholderkontrolbekendtgørelsen, gælder umiddelbart, hvis beholderen er beliggende inden for 100 meter fra åbne vandløb eller søer over 100 m². Hertil findes ingen undtagelsesbestemmelse. Det vil sige at kommunen kan indskærpe forholdet, såfremt der er tale om et ulovligt forhold.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken