Gyllebeholder tæt på vandløb uden beholderbarriere

08-12-2017

Spørgsmål

Jeg har fået et spørgsmål fra en landmand, om han må bruge den del af en gyllebeholder, der ligger under terræn, selvom den ligger mindre end 100 meter fra vandløb i risikoområde? Det er ikke er muligt at etablere beholderbarriere, da beholderen ligger så tæt på skråning ned mod vandløbet, at der kun lige er plads til kørevej.


Svar

Kravet om beholderbarriere er gældende for hele beholderen, hvis beholderen falder ind under reglen jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 21. Der er ikke en undtalgelsesbestemmelse som giver mulighed for at benytte den del af beholderes volumen, som ligger i samme eller lavere niveau end det åbne vandløb. 

Undtagelselsesbestemmelsen i § 21 stk. 7 pkt. 2 beregnes fra beholderes øverste kant:       
 
2) Inden for 100 m fra beholderen ligger der ingen søer større end 100 m², der er omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse, hvis øverste kant er beliggende i samme eller lavere niveau end beholderens laveste terrænkote, eller åbne vandløb, hvis øverste kant er beliggende i samme eller lavere niveau end beholderens laveste terrænkote.

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken