Grønt Danmarkskort og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

14-10-2019

Spørgsmål

I vejledningen til Grønt Danmarkskort står der på side 22: "Udpegninger til Grønt Danmarkskort kan således ikke i sig selv påvirke husdyrbrugs mulighed for udvidelse, idet udpegninger til Grønt Danmarkskort ikke er nævnt særskilt som en interesse, der skal tages hensyn til i afgørelser." I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §10 står der: "Hvis ny bebyggelse placeres i et område, der i kommuneplanen er udpeget med særlige bevaringsværdier, herunder særlige kulturhistoriske, geologiske eller landskabelige værdier, skal kommunalbestyrelsen desuden påse, at bevaringsværdierne ikke påvirkes væsentligt." Hvis en landmand ønsker at opføre et maskinhus i et område, som f.eks. er udpeget som særligt værdifuldt naturområde og/eller økologisk forbindelse, kan kommunen så varsle et afslag med henvisning til §10, stk. 4 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, når der i vejledningen til Grønt Danmarkskort står, at udpegningerne ikke i sig selv kan påvirke husdyrbrugs mulighed for udvidelse?


Svar

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 4 omhandler én ud af flere betingelser for at anvende anmeldeordningen til at opføre forskellige driftsbygninger m.m., uden at ansøger skal søge om en decideret miljøgodkendelse. Det vil sige, at hvis betingelserne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 10 er opfyldt, vil det ansøgte kunne opføres uden en miljøgodkendelse.

Hvis kommunen vurderer, at det ansøgte vil stride væsentligt mod de bevaringsværdier, der er beskrevet i kommuneplanen om de udpegede områder, kan kommunen afslå, at byggeriet opføres uden en decideret miljøgodkendelse. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 4, om at kommunen skal påse, at byggeriet ikke påvirker bevaringsværdierne for det udpegede område i kommuneplanen, skal dermed indgå i den samlede vurdering af, om det ansøgte opfylder alle betingelserne i § 10.

I vejledning til Grønt Danmarkskort er det da også specifikt nævnt, at det er husdyrbrugloven, der fastsætter mulighederne for at varetage naturbeskyttelseshensyn i forbindelse med ændringer, udvidelser eller nyetableringer af husdyrbrug. Det fremgår: ”Særligt i f.t. afgørelser efter husdyrgodkendelsesreglerne bemærkes, at denne lovgivning i vidt omfang oplister hvilke hensyn til naturinteresser, som kommunerne skal inddrage i deres afgørelse i forhold til godkendelsespligtige husdyrbrug. Det er derfor efter disse regler, at kommunerne skal afgøre sager om fx udvidelse af husdyrbrug”.

Kommunen skal derfor være særlig opmærksom på, at varetagelsen af naturinteresser i husdyrgodkendelsesreglerne sker gennem det generelle beskyttelsesniveau, og der kun er helt særlige tilfælde, hvor kommunen kan gå ud over dette, hvilket ikke er hensynet til naturinteresser i Grønt Danmarkskort.

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at hvis de øvrige betingelser i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 10, stk. 2 og 3, som omhandler byggestil, højde, terrænændringer m.m., er overholdt, vil det i langt de fleste tilfælde ikke stride mod bevaringsværdierne for et område med særlige geologiske, kulturhistoriske eller landskabsværdier udpeget i kommuneplanen.

Vurderer kommunen, at dette alligevel er tilfældet, fordi opførelsen vil stride mod landskabelige, geologiske eller kulturhistoriske værdier, vil de kunne meddele afslag på at benytte anmeldeordningen, men ikke på at opføre byggeriet. I stedet vil landmanden kunne søge en miljøgodkendelse, hvor kommunen har mulighed for at foretage en egentlig landskabsvurdering mm.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken