Gælder 50 m afstandskrav til naboer fra en fangefold?

04-01-2018

Spørgsmål

Hvordan skal etablering af en fast placeret fangefold kategoriseres i forhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen? Skal den sidestilles med en fold med afgræssende dyr jf. § 7 stk. 1 (dvs. intet afstandskrav til nabobeboelse) eller skal den betragtes som vandtrug, fodertrug og lign. (afstandskrav på 50 m til nabobeboelse gælder)? Det bemærkes, at fangefolden skal benyttes maksimalt 2 gange årligt i forbindelse med afhentning af dyr til slagteri. Dyrene forventes lukket ind i fangefolden få timer før afhentning. Der foregår ikke afgræsning inde i folden.


Svar

På baggrund af oplysningerne i spørgsmålet anses den pågældende fold for at have overvejende karakter af et græsareal, hvor der kun lejlighedsvist og kortvarigt opholder sig dyr. Det skal derfor sidestilles med en fold til afgræssende dyr.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken