Fritliggende gyllebeholder

 

27-10-2021

Spørgsmål

I vejledningen, ver. 6 af 9. juli 2021, til husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 14, er det anført at hvis der ønskes opført en fritliggende gyllebeholder, skal afgørelsen indeholde en begrundelse for, at placeringen er nødvendig af hensyn til markdriften. I bekendtgørelsens § 23 stk. 2 fremgår det at en gyllebeholder kan placeres på en af hensyn til markdriften ønsket placering med mindre væsentlige hensyn til omgivelserne taler afgørende imod placeringen. Vejledningen synes restriktiv i forhold til bekendtgørelsens tekst, og vi vil gerne have Miljøstyrelsens holdning til hvilke faktorer der argumenterer for nødvendigheden. Hvilke typer af udbringningsarealer kan indgå i vurderingen: ejendommens, bedriftens og/eller aftalearealer? Skal udbringningsarealerne ligge væsentligt tættere på tanken eller væsentligt mere hensigtsmæssigt i forhold til tanken end anlæggene hvor gyllen produceres?


Svar

Vejledningen er ikke ændret vedrørende dette forhold. I den tidligere wiki-vejledningen stod der bl.a.: ” Kommunen skal dog forholde sig til, om beholderens placering reelt afspejler et behov af hensyn til markdriften”. 
Når der søges om at opføre en fritliggende gyllebeholder, skal det fremgå af ansøgningen, hvorfor det er nødvendigt for markdriften at placere den uden tilknytning til de hidtidige bebyggelsesarealer. 
Når kommunens skal vurdere, om det er rimeligt at lægge beholderen uden tilknytning til husdyrbrugets øvrige bebyggelsesarealer, anses hensynet til markdriften altid for en særlig begrundelse. Ved vurderingen af, om der er en særligt behov for den fritliggende beholder indgår bl.a. faktorer som:

  • -Afstanden til husdyrbrugets samlede bebyggelsesarealer.
  • -Om udbringningsarealerne forventes at have en rimelig permanent karakter.
  • -Om udbringningsarealerne rundt om den kommende gyllebeholder passer til beholderens volumen.

Da der også sættes vilkår om, at tanken skal fjernes, når den ikke længere er nødvendig, vil landmanden også have en interesse i, at de udbringningsarealer, der ligger rundt om gyllebeholderen, er til rådighed år ud i fremtiden. 
Selvom kommunen vurderer, at hensynet til markdriften begrunder en fritliggende placering, skal der stadig foretages en landskabsvurdering. Kommunen skal ved vurderingen sikrer, at der ikke er væsentlige hensyn til omgivelserne, der taler imod den ønskede placering.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken