Folde til afgræssende dyr indenfor 50 m til byzone

16-03-2018

Spørgsmål

I forbindelse med anmeldelse af et mindre blandet udegående dyrehold, har ejer søgt om dispensation til, at etablere folde til afgræssende dyr som kvæg og får/geder (undtagen svin og fjerkræ) indenfor 50 meter til byzonegrænse, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen § 7 stk. 3. Foldene ønskes placeret helt op til byzonen. Langs byzonegrænsen og markarealet ligger beboelserne i byzonen under 10 meter fra markarealet/byzonegrænsen. Kommunalbestyrelsen kan jf. § 7 stk.3 dispensere fra kravene i stk. 1 og 2. I stk. 3 står desuden, at for så vidt angår afstandskrav til nabobeboelse kan kommunalbestyrelsen kun dispensere, hvis den eller de pågældende naboer skriftligt samtykker hertil. Betyder det, at for vi kan give en dispensation til etablering af folde indenfor 50 meter til byzonegrænsen, skal vi have en skriftlig samtykke fra alle de beboelser, som ligger inden for 50 meter til byzonegrænsen? Det vil i dette tilfælde være omkring 15 beboelser, der skal samtykke til etableringen af foldene. Hvis en af beboerne ikke vil give deres samtykke, kan vi så ikke give dispensationen? Eller hvis der kommer nye ejere, skal de så også give deres samtykke? Ansøger er klar over, at faciliteter som hytter, foder og vandtrug skal placeres mindst 50 meter fra byzonen. Ansøgningen om dispensation drejer sig derfor kun om foldenes placering.


Svar

Kommunen skal alene meddele dispensation fra forbuddet i gødningsbekendtgørelsens § 7, stk. 1, 1. pkt., jf. stk. 3, jf. § 5, stk. 1, nr. 3, om at folde med afgræssende dyr ikke må etableres inden for i en byzone eller i en afstand på mindre end 50 m fra byzonegrænsen.

Forbuddet mod etablering af folde i en afstand på mindre end 50 m fra en nabobeboelse vedrører kun folde til svin, hvor en dispensation fra forbuddet vil kræve samtykke fra enkeltstående nabobeboelser. Dette beror på, at husdyrgødningsbekendtgørelsens § 7, stk. 1, 1. pkt., specifikt henviser til nuværende og fremtidig byzone m.v. som forbudszone og til 50 m-afstandskravet til byzone m.v. efter bekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 1-3, og ikke tillige til 50 m-afstandskravet til nabobeboelse efter § 5, stk. 1, nr. 4.

  

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken