Flytbare læskure under 100 m2

02-06-2021

Spørgsmål

Der kan etableres flytbare læskure på op til 100 m2 i grundareal på husdyrbrug uden krav om tilladelse/godkendelse. Mit spørgsmål er om disse flytbare læskure skal have en landzonetilladelse. Hvis der er krav om landzonetilladelse, kan ansøger så vælge i stedet at søge om dem i en husdyrgodkendelse udelukkende med det formål at få vurderet de landskabelige forhold?


Svar

Når kommunen skal fastslå, om ikke fast placerede husdyranlæg skal behandles efter planloven eller husdyrbrugloven, er det afgørende, om der på ejendommen er fast placerede stalde eller lignende med produktionsareal over grænsen for tilladelse efter husdyrbruglovens § 16 b. Når der er produktionsareal over tilladelsesgrænsen, skal ansøgningen behandles efter husdyrbrugloven. Ellers skal den behandles efter planloven.


Som nævnt i spørgsmålet kan udvidelse og ændring af husdyrbrug, der består i etablering, udvidelse eller ændring af ikke fast placerede husdyranlæg, ske uden godkendelse eller tilladelse, hvis grundarealet af alle ikke fast placerede husdyranlæg på husdyrbruget tilsammen bliver på højst 100 m², jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 8.


Ift. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 8 er der tale om en konkret fastlagt bagatelgrænse for hvornår etablering, udvidelse eller ændring af ikke fast placerede husdyranlæg, kan ske uden godkendelse eller tilladelse efter husdyrbrugloven.


Habitat- og landzonehensyn er integreret i godkendelses- og tilladelsesordningen efter husdyrbrugloven.
Hvis der er tale om et husdyrbrug (> 100 m2 produktionsareal) og som er over grænsen i husdyrgodkendelsesbekg. i § 7, er husdyrbruget omfattet af godkendelses- og tilladelsesordningen i husdyrbrugloven og habitat- og landzonehensyn vil derfor være varetaget i godkendelsen eller tilladelsen.


Det betyder omvendt, at ejendomme, som ikke er husdyrbrug og husdyrbrug, som ikke er omfattet af godkendelses- eller tilladelseskravet i husdyrbrugloven, jf. husdyrgodkendelsesbekg. § 7, ikke er reguleret af i godkendelses- og tilladelsesordningen efter husdyrbrugloven. Disse reguleres af husdyrgødningsbekendtgørelsens og evt. husdyrbruglovens generelle regler om placering, indretning, drift, anmeldelse m.v. Disse vil i øvrigt kunne være reguleret af bl.a. planloven, habitatbekendtgørelsen m.v. og evt. i videre omfang end de husdyrbrug, der er omfattet af reglerne om godkendelse eller tilladelse efter husdyrbrugloven og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.


Dette gælder uanset, at der ikke nødvendigvis er samme bagatelgrænse og snitflade for ikke-godkendelses/tilladelsespligt i husdyrbrugloven, som grænsen for krav om landzonetilladelse i planloven.


Det vil sige, at i det nævnte eksempel skal etablering af ikke fastplacerede husdyranlæg på et husdyrbrug på samlet højest 100 m2 ikke behandles efter planloven og der skal ikke overvejes evt. landzonetilladelse.


Dermed er det ikke relevant at besvare på anden del af spørgsmålet.


Se også vejledningen om ”snitflade mellem husdyrbrugloven og planloven” med diagram på https://husdyrvejledning.mst.dk/kom-godt-i-gang/saerligt-om-godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/#9  


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken