Etablering af gyllebeholder i det åbne land

15-10-2018

Spørgsmål

Ansøger ønsker at etablere en gyllebeholder på en matrikel(mark), hvor der ikke er tilknyttet et husdyrbrug. Ansøger vil bruge gyllebeholderen til opbevaring af husdyrgødning fra en række af hans husdyrbrug. Hvordan skal en ansøgning om etablering af denne behandles? Skal den anmeldes via §70 i husdyrgødningsbekendtgørelsen, eller udløser den krav om §16 godkendelse af de ejendomme som bruger den, da de er teknisk, drifts- og forureningsmæssigt forbundet?


Svar

Ansøger ønsker at etablere en gyllebeholder på mark, hvor der ikke er tilknyttet et husdyrbrug.
Ved etableringen af en gyllebeholder, etableres der ikke et husdyrbrug. Da der ikke er tale om et husdyrbrug, udløses der ikke krav om godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens § 16 a eller 16 b. Dermed kan gyllebeholderen heller ikke blive omfattet af reglen i husdyrbruglovens § 16 c, der forudsætter, at der er tale om et husdyrbrug, der er omfattet en godkendelses- eller tilladelsespligt, og som er forbundet med et andet husdyrbrug.
Der er i det beskrevne tilfælde krav efter husdyrgødningsbekendtgørelsens § 70 om forudgående anmeldelse af etablering af gyllebeholder til kommunen.
Derudover er der krav om landzonetilladelse til gyllebeholderen efter planloven.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken