Er læsseramper at betragte som husdyranlæg

15-11-2022

Spørgsmål

I forbindelse med placering af en ny stald (ansøgning om miljøgodkendelse) er jeg i tvivl om, hvorvidt en udvendig læsserampe er et husdyranlæg og derved omfattet af generelle afstandskrav i husdyrbruglovens § 8. Jeg mener ikke, det er et husdyranlæg, da dyrene ikke opholder sig på rampen. Rampen bruges alene til at få dyrene til selv af gå fra udleveringsrummet til den lastvogn, der bakker til rampen.


Svar

En læsserampe, som beskrevet i spørgsmålet, vil være et husdyranlæg og er derfor omfattet af afstandskravene i husdyrbruglovens § 8. Husdyranlægsbegrebet omfatter også indretninger, hvor dyrene opholder sig mere kortvarigt.
Husdyranlæg er defineret i husdyrbruglovens § 3, stk. 1, pkt. 2). Af lovforslaget fremgår: ”Efter definitionen vil husdyranlæg således navnlig være stalde, men også andre bygninger og permanente eller mobile indretninger, hvor husdyrene mere kortvarigt opholder sig eller har adgang til, vil være omfattet, f.eks. udleveringsrum, malkestalde, læskure, mobile stalde, hytter, løbegårde, kalvehytter m.v. Definitionen husdyranlæg er bredere end produktionsarealet.” 

Miljøklagenævnet har desuden tidligere fastlagt, at læsseramper er omfattet af husdyrgodkendelseslovens tilsvarende afstandskrav for stalde og lignende. Se https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/03b867c4-9e02-4986-88d0-2cc21afc1575?highlight=Etablering%20af%20en%20l%C3%A6sserampe   Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken