Er eksisterende folde i byzone tilladt?

03-02-2021

Spørgsmål

Vi er i tvivl om hvorvidt § 8 i miljøaktivitetsbekendtgørelsen spiller sammen med § 5 og § 7 i husdyrgødningsbekendtgørelsen. I § 8 står der at visse typer af dyrehold ikke er tilladt i byzone, sommerhusområder, lokalplanlagte områder der er overført til boligformål og blandet bolig- og erhvervsformål. Men gælder det også eksisterende folde med dyr? umiddelbart er der nævnt, stalde og gødningsopbevaringsanlæg og lignende.. Hvordan skal det tolkes? Hertil kommer at der i husdyrgødningsbendtgørelsens § 5 og § 7 kun er nævnt at etablering af husdyranlæg mm samt folde ikke må finde sted. Det tolker vi til, at eksisterende husdyranlæg/folde gerne må være i byzone mm, men det går ikke helt i spænd med § 8 miljøaktivitetesbekendtgørelsen, hvor der er forbud mod dyrehold. Så når der udlægges lokalplaner til byzone/boligområder på arealer, hvor der allerede er etableret folde/husdyranlæg, vil det så kræve en dispensation efter § 8 i miljøaktivitetsbekendtgørelsen, for at ejer fortsat kan have sine dyr? Vi vil gerne have svar for både folde og husdyranlæg.


Svar

I miljøaktivitetsbekendtgørelsen er der et forbud mod visse dyretyper i byzonen jf. § 8, stk. 1, men også en dispentationsmulighed jf. § 8 stk. 3. Men vær her opmærksom på at det kun gælder dyrehold der ikke er erhvevsmæssige. Da § 8, stk. 1, regulerer dyretyper, vil det også gælde, hvis der er f.eks. folde med dyr og husdyranlæg.

 

Se i øvrigt dette helpdesksvar, som beskriver miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 8: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/ikke-erhvervsmaessigt-dyrehold/forbud-mod-hov-og-klovbaerende-dyr-i-byzone/

 

Dyrehold der er erhvevsmæssige reguleres af husdyrgødningebekendtgørelsen. Her er forbud mod etablering, udvidelse og ændring, der medfører forøget fourening, i de nævnte områder jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 5. Her er også dispentationsmulighed for bl.a. rideskoler og hestepensioner i § 5, stk. 4.  Ligeledes gælder det for folde med dyr, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 7.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken