Er det muligt at dispensere fra afstandskravet for ensilagestakke?

05-01-2018

Spørgsmål

Af husdyrgødningsbekendtgørelsen § 6, stk. 5 fremgår det, at det er muligt at dispensere fra afstandskravene i stk. 1 og 2, hvis overholdelse ikke er mulig for så vidt angår anlæg. Betyder det, at man ikke kan give dispensation til ensilagestakke (ikke et anlæg)?


Svar

Følgende fremgår af husdyrvejledningen til husdyrgødningsbekendtgørelsen i forhold til krav til opbevaring af ensilage http://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgoednings-bekendtgoerelsen/7-opbevaring-af-ensilage-og-ludning-af-halm/
Saftgivende ensilage skal opbevares i et ensilageopbevaringsanlæg. Ikke-saftgivende ensilage skal enten opbevares i et ensilageopbevaringsanlæg, indpakket i vandtæt materiale (uåbnede wrapballer) eller på markarealer, hvor næringsstofferne fra ensilagerester og lignende kan optages af de efterfølgende afgrøder.
For information om, hvad der forstås ved ikke-saftgivende ensilage, henvises til Notat af 7. september 2000 vedrørende ikke saftgivende ensilage.
Efter husdyrgødningsbekendtgørelsens § 6, stk. 5, kan kommunen dispensere fra afstandskravet i stk. 1 og 2, hvis overholdelse ikke er muligt. Det gælder således også ensilage-oplag. I praksis vil det dog så godt som altid være muligt at etablere et ensilageoplag til ikke saftgivende ensilage udenfor de angivne afstande, da et oplag netop ikke har karakter af et fast anlæg og desuden skal etableres på marker, hvor den efterfølgende afgrøde kan optage næringsstofferne fra ensilagerester o.l.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken