Dispensation til folde til dyr

 

05-05-2022

Spørgsmål

Dette helpdesksvar er opdateret sproligt den 27. januar 2023.

Kommunen har ved tilsyn i sommeren 2021 konstateret, at der er opsat en fold til erhvervsmæssigt dyrehold med kvæg tættere end 50 meter fra et sommerhusområde.

Kommunen har derfor oplyst, at der skal ansøges om en dispensation, for at folden er tilladt, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 6, stk. 4.

Ved tilsyn kunne det konstateres, at hegnet er delvist opsat på ældre hegnspæle fra en gammel fold, der lå på det samme område.

Ejer fremfører, at der tidligere har gået heste, køer, får, geder og tillige et æsel i folden, og at der har været kontrolbesøg af såvel moms, skat samt fra EU.Herved mener ejer, at folden ikke kræver en dispensation, da det er en ”genetablering” af folden og ikke en ”etablering ” jf. ordlyden i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 6, stk. 1.

Kommunen har dog umiddelbart ingen oplysninger om et tidligere dyrehold på arealet, hverken ved anmeldelse, dispensation, klage, miljøtilsyn eller lignende.

Kommunen ønsker i denne sammenhæng Miljøstyrelsens vurdering af, om der skal ansøges om en dispensation jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 6, stk. 4?


Svar

Dette helpdesksvar er opdateret sproligt den 27. januar 2023.

Kommunen skal indledningsvist undersøge, om den oprindelige fold med dyr blev etableret inden for forbudszonen til sommerhusområdet. Kommunen kan i den forbindelse f.eks. bede om dokumentation for, hvornår der har gået dyr. Hvis folden allerede var ulovlig på dette tidspunkt, er det underordnet, hvorvidt opsætning af nye hegnspæle medfører, at der er tale om en etablering, udvidelse eller ændring. Folden vil være ulovlig, medmindre der kan meddeles en dispensation.

Hvis folden med dyr derimod var lovlig, da den oprindeligt blev etableret, og zonen efterfølgende er etableret eller er rykket nærmere folden, skal kommunen vurdere, om det at opsætte hegnspæle delvist på ældre hegnspæle er at etablere eller ændre en fold. Folden kan nemlig have ændret forløb mv. Det taler dog for, at der er tale om en ændring af folden, at hegnspælene kun delvist opsættes, hvor de tidligere har stået. Dette vil imidlertid være en konkret vurdering, som kommunen skal foretage. Vurderer kommunen, at den nye fold er en ændring, en udvidelse eller en etablering af folden, er folden ulovlig og kan kun bibeholdes, hvis kommunen vurderer, at der kan meddeles dispensation efter husdyrgødningsbekendtgørelsens § 6, stk. 4.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken