Dispensation til folde til dyr

05-05-2022

Spørgsmål

Kommunen har ved tilsyn i sommeren 2021 konstateret, at der er opsat en fold til erhvervsmæssigt dyrehold med kvæg tættere end 50 meter på sommerhusområde. Kommunen har derfor oplyst, at der skal ansøges om en dispensation for, at folden er tilladt, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 6, stk. 4. Ved tilsyn kunne det konstateres, at hegnet er delvist opsat på ældre hegnspæle fra en gammel fold, der lå på det samme område. Ejer fremfører, at der tidligere har gået heste, køer, får, geder og tillige et æsel på folden, og at der har været kontrolbesøg af såvel moms, skat samt fra EU. Herved mener ejer, at folden ikke kræver en dispensation, da det er en ”genetablering” af folden og ikke en ”etablering” jf. ordlyden i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 6, stk. 1. Kommunen har dog umiddelbart ingen oplysninger om et tidligere dyrehold på arealet, hverken ved anmeldelse, dispensation, klage, miljøtilsyn eller lignende. Kommunen ønsker i denne sammenhæng miljøstyrelsens vurdering af, om der skal ansøges om en dispensation jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 6, stk. 4?


Svar

Miljøstyrelsen kan ikke foretage en vurdering af, om der skal ansøges om en dispensation i en konkret sag. Dette er en kommunal vurdering.

 

Kommunen skal dog indledningsvist vurdere, om der er sket etablering, udvidelse eller ændring af en fold med dyr.

 

Det er en kommunal vurdering, hvorvidt der i den konkrete sag er sket etablering, udvidelse eller ændring af en fold med dyr. Folde med dyr må ikke etableres, udvides eller ændres i et område mindre end 50 m fra sommerhusområder.

 

Det bemærkes, at det ikke er dyreholdet, der er forbudt, men det at etablere, udvide eller ændre folden med dyreholdet.

Kommunen kan tage i betragtning, om der i en periode ikke har været en fold med dyr i forhold til, om der er tale om en etablering.

 

Det bemærkes desuden, at der ikke er krav om, at det skal medføre forøget forurening at udvide eller ændre folden med dyr, før det er forbudt. Dét at ændre eller udvide en fold er således tilstrækkeligt til, at dette kræver en dispensation, hvis folden ligger mindre end 50 m fra sommerhusområde. Folden er opsat delvist på gamle hegnspæle. Kommunen kan dermed tage i betragtning, om der dermed er sket ændring eller udvidelse af folden til dyr.

 

Hvis der er sket etablering, udvidelse eller ændring af en fold til dyr, er den forbudt, medmindre der meddeles dispensation.

 

Det er kommunen, der vurderer, om der kan meddeles dispensation.

Det kan indgå i vurderingen af, om der skal meddeles dispensation, om der tidligere har gået dyr i folden.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken