Dispensation fra afstandskrav til vandløb og naboskel iht. Husdyrgødningsbekendtgørelsen/Husdyrbrugloven

23-09-2019

Spørgsmål

Det er muligt at dispensere fra afstandskravene i § 6, stk. 1 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen, hvis en anden placering ikke er mulig (jf. § 6, stk. 7). På husdyrvejledning.dk skriver I ligeledes, at afstandskravene som hovedregel altid skal overholdes. Hvordan skal begrebet "mulig" tolkes? Mulig i en absolut forstand? Dvs. hvis anden fysisk placering er teknisk mulig? Mulig i en driftsmæssigt forstand? Dvs. hvis placeringen er til ulempe for driften? Osv... Hvilke hensyn kan vi som kommuner lægge til grund for en dispensation? Hermed et tænkt eksempel: Et læskur er placeret for tæt på naboskel og en privat fællesvej, men der er plads på marken til, at skuret kan rykkes ind på marken. Det er teknisk muligt at placere det et andet sted. Det er imidlertid til ulempe for ejeren økonomisk set, og udmugningen vil blive mere vanskelig. Afstandskravet skal sikre naboen mod gener, miljømæssigt og visuelt. Naboen vil dog gerne have læskuret placeret tæt på matriklen og den fællesejede vej. Hvad gør man så? Hvilke forhold vejer tungest? Hvad er det kommunale råderum i forhold til at meddele en dispensation? En bred fortolkning af ovenævnte vil være en stor hjælp. Tak.


Svar

Det fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 6, stk. 7, at kommunen kan dispensere fra afstandskravene, hvis overholdelse ikke er mulig. Med dette menes, at dispensationsmuligheden udelukkende skal anvendes i begrænset omfang, og at der kan ikke uden videre kan dispenseres fra afstandskravene blot, fordi en bygning eller et opbevaringsanlæg kommer til at ligge lidt mindre hensigtsmæssigt for driften.

Kommunen kan dog dispensere fra afstandskravet i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 6,stk. 7, hvor det vurderes ikke at kunne medføre forurening.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken