Dispensation for afstandskrav til ensilageoplag

06-10-2021

Spørgsmål

I vejledningen til husdyrgødningsbekendtgørelsen er det beskrevet at ensilageoplag ikke kan betegnes som anlæg: "Rene oplag af ensilage uden bund eller sidebegrænsning m.v., f.eks. ikke-saftgivende ensilage i stakke eller wrapballer, er ikke omfattet." Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 5 stk. 7 giver mulighed for at dispensere for afstandskravene i § 5 stk. 1 for så vidt gælder anlæg. Vil det sige, at der ikke er mulighed for at dispensere for afstandskravene ift. ensilageoplag, da de ikke er anlæg?


Svar

Nej, det vil ikke sige, at det ikke er muligt at dispensere fra afstandskravet i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 5, stk. 1.

Afstandskravet i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 5, stk. 1, vedrører afstande, hvor man ikke må etablere bl.a. ensilageoplag, samt ændre eller udvide disse, hvis det medfører forøget forurening.

Det fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 5, stk. 7, at kommunen kan dispensere fra afstandskravet, hvis overholdelse ikke er mulig. Hvis der er tale om et anlæg på et husdyrbrug, skal dispensationen i stedet gives efter husdyrbrugloven. Det vil der i dette tilfælde ikke være.

Der kan altså godt gives dispensation til at etablere, udvide eller ændre ensilageoplag.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken