Definition af levnedmiddelvirksomhed

12-03-2019

Spørgsmål

Efter husdyrgødningsbekendtgørelsens § 6 er etablering af husdyranlæg, herunder stalde, læskure m.v., gødningsopbevaringsanlæg og ensilageopbevaringsanlæg og -oplag samt udvidelse eller ændring heraf, der medfører forøget forurening ikke tilladt inden for 25 m til levnedsmiddelvirksomhed. Hvordan defineres en levnedsmiddelvirksomhed?


Svar

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at levnedsmiddelvirksomhed som begreb i husdyrbrugloven og husdyrgødningsbekendtgørelsen må fortolkes i overensstemmelse med begrebets definition og anvendelse i lovgivningen vedrører fødevarer og levnedsmidler.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken