Afstandskrav ved hytter, foderpladser, foderautomater

13-10-2017

Spørgsmål

Mit spørgsmål er: om hytter, foderpladser, foderautomater (evt. sølehuller) til udegående økologiske søer skal overholde §6 i husdyrgødningsbekendtgørelsen? (både den nye og den gamle husdyrgødningsbekendtgørelse)

I Herning Kommune har vi tolket §6, som at hytter, foderstationer, sølehuller m.v til udegående søer skal overholde §6 stk. 1 (blandt andet 30 meter til naboskel). Det er der i en konkret sag blevet sat spørgsmåltegn ved af miljøkonsulenten.

I Landbrugets byggeblad: "Indretning og drift af udendørs sohold" er der henvist til at "Ved placering af hytter, foderpladser og foderautomater i et udendørs søhold skal afstandskrav, jævnfør §4, §6 og §7 overholdes." Heri er sølehuller og vandingsautomater ikke nævnt før senere i byggebladet (Det er med henvisning til den gamle Husdyrgødningsbekendtgørelse nr. 853.) .

Vi ved godt, at §5 og §7 i den nye husdyrgødningsbekendtgørelse også skal overholdes, men mener også at §6 skal overholdes for hytter og foderpladser/foderautomater.


Svar

Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at byggebladet for ”indretning og drift af udendørs sohold” fortsat indebærer, at de afstandskrav, der nævnt i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 6, skal overholdes ved placering af såvel hytter som foderpladser og foderautomater. Byggebladet er på dette punkt en skærpelse i forhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen som kan ses i sammenhæng med afvigelserne fra det generelle krav om fast bund og afløb.

Retstilstanden er dog uforandret, da byggebladet har været gældende siden januar 1993 med revidering i December 2014.

Afstandskravene skal ikke overholdes i forhold til sølehuller, der efter Miljøstyrelsens opfattelse er omtalt i byggebladet alene i relation til dyrevelfærdshensyn.

Hvorvidt en vandingsautomat kan ligestilles med en foderautomat må afgøres konkret ud fra dens karakter, herunder om den kan medføre en forureningsrisiko, som kan sidestilles med en foderautomat m.v.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken