Afstandskrav til svinefolde og naboskel - hvordan fastsættes det?

20-04-2018

Spørgsmål

Jeg har spørgsmål vedr. anvendelsen af § 7 stk.1 i husdyrgødningsbekendtgørelsen i praksis. her står der, at folde med afgræssende dyr må ikke etableres, udvi?des eller ændres i de områder og inden for de afstande, der er nævnt i § 5, stk. 1, nr. 1-3. Ved etablering, udvi?delse og ændring af folde til svin, hvor der er mere end 15 svin fra 35 kg pr. mark, skal der desuden være 100 m til de beboelser, der er nævnt i § 5, stk. 1, nr. 4, medmindre folden placeres således, at der er mere end 50 m til nærmeste naboskel. Jeg skal på et kort fastsætte, hvor der skal holdes afstandskrav på 50 meter fra naboskel til svinefolden. Jeg forstår reglen sådan, at der skal være 50 meter fra naboskel der, hvor der er nabobeboelsen. Hvordan skal afstandskravet fastsættes? Måler man fra en linje (naboskel) eller fra et punkt? Jeg skal fastsætte afstandskravet på et kort (som jeg gerne vil sende til Jer) og har brug for vejledning, så jeg er sikker på, at jeg forstår, hvordan man måler. Det må meget gerne være tegnet.


Svar

Med henvisning til husdyrvejledningen står følgende beskrevet: Afstanden måles fra foldkanten til nærmeste punkt på skellet eller boligen. I forhold til udendørs sohold vil der typisk være et trådhegn etc. mellem de enkelte hytter. Er der mere en 15 søer på marken, vil soholdet være omfattet af afstandskravet til nabobeboelse, således at afstanden nabobeboelsen regnes fra kanten af den nærmeste foldkant.

 

Formålet med afstandskravet er at sikre en tilstrækkelig afstand mellem fold og nabobeboelse for at mindske gener for de omkringboende naboer. Her ud over skal reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om hold af frilandssvin overholdes.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken