Afstandskrav til naboskel

14-11-2017

Spørgsmål

Af et gammelt helpdesksvar fremgår følgende vedr. afstandskrav til vej og skel på den anden side af vejen. Q&A ID: 2701 Spørgsmål: Vi har i Aalborg Kommune et par sager, hvor landmænd har søgt dispensation fra afstandskravet til naboskel i forbindelse med en § 19 sag. Ifølge Lov om miljøgodkendelse m.v. af husyrbrug) § 8 er afstandskravet til naboskel 30 m og til vej 15 m. Mit spørgsmål er om hvis afstandskravet til vej er overholdt, skal afstandskravet til naboskel på modsatte side af vejen så også overholdes? Officielt svar: Begge afstandskrav skal overholdes. Hvis afstanden til naboskel på den modsatte side af vejen er mindre end 30 m, kræves der derfor dispensation efter husdyrgodkendelseslovens § 9, stk. 3. I "den nye" vejledningstekst til husdyrgødningsbekendtgørelsen fremgår følgende: "Naboskel, Der gælder et afstandskrav på 30 m til naboskel. Ved naboskel forstås det matrikulære skel til en tilgrænsende samlet fast ejendom. Samlet fast ejendom er defineret i udstykningslovens § 2. Kravet gælder ubetinget, og det er uden betydning, hvem der ejer naboejendommen, og det er også uden betydning, hvad vedkommende nabo konkret måtte have accepteret. Afstandskravet udløses ved etablering, udvidelse og ændring af anlæg m.v. ........" Mit spørgsmål er om ovennævnte helpdesksvar er gældende, når der er en selvstændig udmatrikuleret vej som adskiller 2 ejendomme. Umiddelbart mener jeg ikke der er tale om en tilgrænsende ejendom på den modsatte side af vejen, i dette tilfælde.


Svar

Bemærk, at dette svar er opdateret den 15-12-2017 i forhold til tidligere svar offentliggjort 14-11-2017

Det kommer an på, om der er tale om en offentlig vej eller en privat fællesvej.

Hvis det er en privat fællesvej, vil den normalt være matrikulært og ejendomsretligt beliggende på en af de tilgrænsende ejendomme, eventuelt på begge. I så fald vil både afstandskrav til vejsiden (15 meter) og til det matrikulære skel (30 meter) skulle overholdes.

Hvis der er tale om en offentlig vej, kan der være to situationer, nemlig at vejen er matrikulært udskilt fra de tilgrænsende ejendomme, eller at den stadig er matrikulært beliggende på en af de tilgrænsende matrikler eller på begge disse. Også i sidstnævnte tilfælde følger det af, at det er en offentlig vej, at vejarealet ejes af vejmyndigheden. Der mangler bare at blive foretaget en matrikulær vejudskillelse. Da vejarealet så også uden den matrikulære vejudskillelse udgør en anden selvstændig ejendom, er der således et ejendomsskel mellem vejen og de tilgrænsende ejendomme.

En ejendom, der grænser til en offentlig vej, har således ikke naboskel til genboejendommen på den modsatte side af vejen, uanset hvorledes matrikelkortet ser ud. Derfor gælder der ikke noget afstandskrav til genboejendommen, hvis der er tale om en offentlig vej. De to ejendomme på hver sin side af vejen grænser nemlig ikke til hinanden i ejendomsretlig henseende.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken