Afstandskrav til naboskel

02-05-2018

Spørgsmål

Ansøger ønsker at etablere en stald til 250 producerede tyre (65 -440 kg) 25 m fra naboskel. Afstandskrav til naboskel er på 30 m. I henhold til samtale med naboerne vil Varde Kommune vil ikke give dispensation, så stalden kan etableres 25 m fra naboskel. For at opfylde kravet på 30 m til naboskel vil ansøger kun have dyr i områder der er mindst 30 m fra naboskel og bruge området i bygningen fra 25 til 30 m fra naboskel til opbevaring af diverse ting. Der kommer ingen væg mellem de 2 afdelinger. Er afstandskrav til naboskel opfyldt i dette tilfælde?


Svar

Efter Miljøstyrelsens vurdering vil afstandskravet til naboskel ikke være opfyldt i det beskrevne tilfælde.
Som udgangspunkt er det hele bygningen, der bruges som stald, der er omfattet af afstandskravet, jf. ordlyden af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 6, stk. 1 og husdyrbruglovens § 3, stk. 1, nr. 2. Der er praksis for, at afstandskravet til forbudszonen (50 m kravet) kan overholdes blot ved afstand til staldafsnit inde i bygningen, fx ved at bygge en mur, som afskærmer staldafsnittet fra forbudszonen. Denne mulighed er heller ikke til stede i det beskrevne tilfælde.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken