Afstandskrav til dræn og vandløb

19-06-2019

Spørgsmål

En landmand ønsker at etablere en ny stald 3 m fra en rist, der leder overfladevand fra et befæstet areal til dræn. I § 8 i husdyrbrugloven er der en afstandskrav på 15 til vandløb, dræn og søer. Er sådan en rist et vandløb eller dræn, hvor der skal gives dispensation, hvis man vil tillade dette?


Svar

Ja, det vil kræve dispensation. Formålet med § 8 er, at sikre afstand mellem stald og adgangsveje til vandmiljøet. En rist, der leder overfladevand fra et befæstet areal og ud i drænsystemet betragtes som et dræn, hvor afstandskravet gælder. Formålet er netop at sikre, at evt. skader på stald- og gødningsopbevaringsanlægget mm., der kan afstedkomme udslip af husdyrgødning, ikke fører til forurening af vandmiljøet.
En dispensation fra bestemmelsen skal begrundes, og det er vigtigt i begrundelsen, at have formålet med bestemmelsen for øje. F.eks. kan der være andre fysiske barrierer eller højdeforskel mellem stalden og drænet, der gør at en dispensation kan være velbegrundet.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken