Afstandskrav til beboelse på samme ejendom

20-08-2021

Spørgsmål

Hvad er baggrunden for afstandskravet på 15 meter til beboelse på samme ejendom og hvilke kriterier skal lægges til grund for en evt. dispensation?


Svar

Det pågældende afstandskrav har været en del af husdyrgødningsbekendtgørelsen siden denne trådte i kraft i 1986. På daværende tidspunkt blev der typisk ikke skrevet særligt uddybende vedrørende hensynet bag bestemmelserne. Det har således ikke været muligt at fremfinde konkrete hensyn bag afstandskravet på 15 m til beboelse på samme ejendom. Det fremgår dog, at hovedformålet med bekendtgørelsen var at sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af husdyrgødning, ensilage og ensilagesaft, og en mindre forurenende anvendelse af husdyrgødning. Herudover skulle bekendtgørelsen sikre, at nye stalde og gødningsanlæg samt anvendelse af husdyrgødning ikke gav anledning til væsentlige gener for omboende.

 

Hensynet bag reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen i sin nuværende form, som blandt andet bliver iagttaget igennem afstandskravene, er også, at varetage miljøhensyn, hygiejnehensyn og undgå gener for omkringboende, herunder støv-, støj- og fluegener.

 

Det afgørende for, om der er tale om beboelse efter husdyrbruglovens regler, er, at bygningen er godkendt til beboelse. Se også https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/placering-af-anlaeg-mv/50-meter-afstandskrav/

 

Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra afstandskravet, hvis overholdelse ikke er mulig, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 5, stk. 7. Der skal således særdeles meget til, før der kan dispenseres fra afstandskravet. Hvis der gives dispensation, skal begrundelsen være solid, og denne kunne eksempelvis være hensynet til naboer, byggelinjer til skov, å og vand.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken