Afstandskrav på 30 m til naboskel for barriere/jordvold ifm gyllebeholder

26-10-2020

Spørgsmål

En gyllebeholder, der skal etableres syd for en eksisterende gyllebeholder ligger mindre end 100 m fra en sø på mere end 100 m2; men ikke i et risikoområde. Ansøger vil gerne etablere en jordvold/barriere som et frivilligt tiltag. Jordvolden planlægges etableret nord for den eksisterende gyllebeholder og ned omkring den nye gyllebeholder. Den kommer til at ligge nærmere end 30 m fra naboskel. Naboskellet går tværs igennem søen. Imellem den eksisterende gyllebeholder og søen er der en intern vej. Er der mulighed for at få dispensation til at etablere en jordvold/barriere nærmere end 30 m fra naboskel?


Svar

Miljøstyrelsen forstår spørgsmålet således, at der er tale om en beholderbarriere. 

Det fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 21, stk. 4, nr. 4, at barrieren ikke må placeres nærmere end 30 m til naboskel. Der er ikke mulighed for at dispensere fra dette krav. Dette gælder også selvom, der er tale om et frivilligt tiltag. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken