Afstandskrav på 100 m for minkhaller

13-11-2017

Spørgsmål

En minkfarm har inden 1.8.17 søgt om udvidelse af minkproduktionen i eksisterende minkhaller. Der skal ikke etableres etagebure. En del af minkhallerne ligger < 100 m fra nabobeboelse. Vi har lagt op til afslag, da afstandskrav til nabobeboelse ikke kan overholdes. Ansøger ønsker nu i stedet at indsende en ansøgning efter den nye husdyrlovs § 16b. Idet udvidelsen sker i de eksisterende haller (og der ikke etableres etagebure) er der umiddelbart ikke nogen merbelastning. Kan kommunen alligevel vurdere, at der er tale om en ændring, der er omfattet af afstandskravet på 100 meter?


Svar

Bemærk, at dette svar er opdateret den 02-01-2018 i forhold til tidligere svar offentliggjort 13-11-2017.

Hvis en eksisterende minkfarms overgang til stipladsmodellen ikke indebærer udvidelse eller ændring af eksisterende minkhaller m.v., udløses de skærpede, faste afstandskrav for minkhaller m.v. ikke efter husdyrgødningsbekendtgørelsens § 5, stk. 2, nr. 1 og 2.     

En overgang til stipladsmodellen medfører derimod, at der skal ske en fuldstændig genberegning af minkfarmens ammoniak- og lugtemissioner m.v. efter de nye regler, som gælder fra den 1. august 2017. Herunder skal lugtemission og -geneafstande fra minkfarmen også genberegnes under hensyn til den nye viden fra juni 2016 om lugt fra mink. Se husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 23, stk. 2, jf. stk. 1.

I den nye husdyrregulering fra 1. august 2017 indgår således ny faglig viden til at beregne ammoniak- og lugtemission efter størrelse produktionsareal i kvm og emissionsfaktorer for dyretyper og staldsystemer.

Det er også en vigtig opgave at få fastlagt den lovlige nudrift efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 29, stk. 3, så kommunen sikrer sig, at det er de samme produktionsarealer, der anvendes efter overgangen til stipladsmodellen, som det var i den tidligere miljøgodkendelse, der var reguleret efter antallet af dyr. Se om de relevante kilder til at fastsætte den lovlige nudrift, og en henvisning til et afsnit i vejledningen om dette emne, i: http://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/fastsaettelse-af-nudrift.

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken