Afskærmende beplantning i naboskel

11-03-2019

Spørgsmål

I miljøgodkendelser og tilladelser stiller vi ofte vilkår om bevarelse og vedligeholdelse af eksisterende beplantning omkring nybyggeri, for at sikre hensynet til landskabet. Samtidig stilles der typisk vilkår om, at såfremt der nedlægges træer eller hegn skal der etableres beplantning der opfylder samme afskærmende funktion. Ofte er der tale om bevarelse af læhegn placeret i matrikelskel mellem ejers ejendom og en naboejendom. Spørgsmålet er om vi har hjemmel til at stille denne type vilkår, hvis læhegnet er plantet og betalt af både ansøger og naboen? Vi kan jo ikke pålægge naboen omkostninger til bevarelse og vedligehold. På den anden side vil det ud fra et proportionalitetsprincip ofte være en stor udgift at stille vilkår om etablering af beplantning på ansøgers ejendom, når der i forvejen står læhegn i matrikelskellet. Har vilkårene ovenfor sin berettigelse, hvis ansøger f.eks. indgik en aftale med naboen om, at hegnet bevares og vedligeholdes ? I tilfælde af at træerne vælter f.eks. i storm er det så jf. vilkårene ansøgers ansvar at der etableres ny afskærmende beplantning. Bevarelse og vedligeholdelse vil (med mindre træerne vælter) være forbundet med væsentlig mindre omkostninger for landmanden ift. hvis han skulle plante og vedligeholde nye hegn på sin ejendom.


Svar

Det er rigtigt, at der alene kan stilles vilkår til ansøger og det ansøgte husdyrbrug. Evt. stillede vilkår har ikke retsgyldighed for en nabo.


Derfor skal et vilkår udformes således, at formålet er opfyldt på den ansøgte ejendom.


Det kan være en mulighed, at udforme et vilkår, som er gældende i det tilfælde, at et evt. fælleshegn ikke længere lever op til formålet med afskærmende effekt. Vilkåret kan udformes, så der i sådanne tilfælde skal foretages ekstra beplantning på en nærmere angivet placering på den ansøgte ejendom.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken