Afløbsplaner

28-04-2020

Spørgsmål

Vi har oplevet store problemer med forurening fra kvægbesætninger, hvor det viser sig at de afløbsplaner der er indsendt i forbindelse med en godkendelse af ejendommen ikke passer med virkeligheden, og at vi derfor må påbyde undersøgelsespåbud i forbindelse med forureningssagerne på ejendommene for at finde ud af hvor afløbene føre hen. Da vi meget gerne vil dette problem til livs, vil vi høre om vi i forbindelse med en ansøgning om miljøtilladelse/-godkendelse kan kræve at der indsendes en afløbsplan lavet af en autoriseret kloakmester? I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 punkt B nr. 1 står der at en ansøgning efter §§ 16 a eller 16 b skal indeholde eventuelle målfaste konstruktions- og plantegninger. Vi har oplevet af miljørådgiverne ikke er meget for at udarbejde en afløbsplan, da deres afløbsplaner typisk er baseret på deres og mange gange landmandens bedste bud. Vi vil derfor høre om vi med hjemmel i oplysningskravene til en ansøgning efter §§ 16 a eller 16 b kan kræve at der ved alle kvægbrug indsendes en afløbsplan som er udarbejdet af en autoriseret kloakmester i forbindelse med en ansøgning om miljøtilladelse/-godkendelse?


Svar

En kommune kan ikke kræve, at der ved alle kvægbrug indsendes en afløbsplan, som er udarbejdet af en autoriseret kloakmester i forbindelse med ansøgning om miljøtilladelse eller miljøgodkendelse.

En offentlig myndighed skal altid sikre sig, at en sag er tilstrækkeligt oplyst, inden der træffes afgørelse. En myndighed må altså ikke træffe afgørelse på grundlag af et utilstrækkeligt materiale.

Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, punkt B, nr. 1 fremgår det, at der ved beskrivelse af husdyrbruget skal beskrives bl.a. målfaste konstruktions- og plantegninger. Det er dermed ikke et krav i lovgivningen, at en afløbsplan skal foreligge, men kommunen kan vurdere, at den skal udarbejdes, hvis det er relevant for sagen. 

Det er endvidere ikke et krav i reglerne, at de i bilag 1, punkt b, nr. 1, nævnte tegninger skal være udarbejdet af personer med en bestemt autorisation eller uddannelse. En kommune kan derfor ikke kræve, at der altid skal indsendes en afløbsplan, der udarbejdet af en autoriseret kloakmester, når der ansøges om miljøtilladelse eller miljøgodkendelse. Det skal altid være en individuel vurdering, om en indsendt afløbsplan er så misvisende eller mangelfuld, at der skal kræves en ny eller forbedret afløbsplan, forinden der kan gives en miljøtilladelse eller miljøgodkendelse.

Hvis en offentlig myndighed begynder at kræve mere, end der er hjemmel til i lovgivningen, og f.eks. altid beder om, at tegninger eller andet materiale er udarbejdet på en bestemt måde eller af bestemte personer, vil den offentlige myndighed sætte skøn under regel. Et sådant skøn under regel er ikke tilladt jf. forvaltningsretlige principper. Der må altså ikke opstilles regler, der begrænser det individuelle skøn. Kommunen skal altså i hvert enkelt tilfælde afgøre, om en afløbsplan er relevant at indhente, og om en eventuel indhentet afløbsplan er egnet som beslutningsgrundlag eller ej.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken