50 meter afstandskrav

16-10-2017

Spørgsmål

Vi har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse. Ansøger ønsker bl.a. at udvide dyreholdet i eksisterende bygninger.

Den nærmest nabobygning ligger 42 meter fra stalden hvor dyreholdet udvides. Selve beboelsen i nabobygningen ligger 51 meter fra stalden. Den resterende del af denne bygning anvendes pt. til værksted og hobbyrum.

Naboejendommen er en samlet ejendom i matrikulær forstand, og anvendes lovligt til bolig.

Ejeren har i den bygningen der ligger syd-vest pt. etableret er erhvervsmæssig aktivitet i form af noget liberalt erhverv.

Spørgsmålet er om afstandskravet på 50 meter iht. §6 punkt 4 i Bekendtgørelse om lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug er overholdt?


Svar

Det fremgår af Bekendtgørelse nr. 256 af 21. marts 2017 om lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug § 6, stk. 1, nr. 4 vedr. ændring eller udvidelse af husdyrbrug, der medfører forøget forurening, ikke er tilladt i en afstand mindre end 50 m fra en nabobeboelse. Miljøstyrelsen forstår spørgsmålet sådan, at der er tale om en bygning med beboelse i den ene del og en anden aktivitet i den anden del. Her er det afstanden til den del af bygningen, der er godkendt til beboelse, der er afgørende. Hvis fx beboeren har taget en del af boligen i brug til værksted, vil afstandskravet alligevel stadig gælde til denne del, hvis den stadig er godkendt til beboelse.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken