Vurdering af erhvervsmæssig nødvendighed af en gyllebeholder, når der produceres fast gødning på husdyrbruget

 

08-08-2022

Spørgsmål

Ved vurdering af erhvervsmæssig nødvendighed af en gyllebeholder på et husdyrbrug vurderes det normalt, om den samlede opbevaringskapacitet overstiger 12 mdr. jf. nævnets praksis (sag nr. 19/01334 og 19/04764).

Vi har i kommunen flere husdyrbrug, der primært eller kun producerer fast husdyrgødning, men som afsætter dette til afgasning og modtager flydende gødning retur fra biogas. I en konkret sag, hvor der produceres fast kvæggødning, ønskes der opført en gyllebeholder til opbevaring af afgasset husdyrgødning.

Kan en gyllebeholder til flydende gødning være erhvervsmæssig nødvendig for et husdyrbrug, der producerer fast husdyrgødning?

Hvis ja, hvordan vurderer vi, om opbevaringskapaciteten står mål med produktionen? En løsning kunne måske være at vurdere, om beholderens samlede opbevaringskapacitet står mål med den pågældende ejendoms harmoniareal. Altså benytte samme kriterier for en vurdering, som kommunen normalt gør brug af ved opførelse af en gyllebeholder på en planteavlsejendom ifm. en landzonetilladelse (dvs. principperne i Planklagenævnet orienterer nr. 12).


Svar

Ja, en gyllebeholder til flydende husdyrgødning kan godt være erhvervsmæssig nødvendig for et husdyrbrug, der producerer fast husdyrgødning. Den erhvervsmæssige nødvendighed for ejendommens drift som en landbrugsejendom kan opfyldes både i forhold til husdyrproduktionen og i forhold til den produktion, som er tilknyttet ejendommens jorde.

F.eks. kan en gyllebeholders størrelse begrundes både med kapacitetsbehovet til husdyrproduktionens størrelse og/eller afgrødernes behov for flydende husdyrgødning, herunder bl.a. gylle i afgasset form til udbringning på ejendommens jorde. 

Vurdering af den erhvervsmæssige nødvendighed for en ejendoms drift som en landbrugsejendom er beskrevet i vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 14, Kommunalbestyrelsens afgørelse om godkendelse eller tilladelse, hvor ovenstående bl.a. fremgår. Se uddybende vejledning her https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/14-kommunens-afgoerelse-om-godkendelse-og-tilladelse/#land  

Principperne i Planklagenævnet orienterer nr. 12 (PKNO) kan i nogen grad anvendes idet husdyrbrugloven i vid udstrækning viderefører planlovens landzonebestemmelser, og kommunen bør så vidt muligt følge samme praksis i afgørelser efter husdyrbrugloven som efter planloven. Bemærk dog, at der ved ændringen af planloven i 2017 blev mulighed for at vurdere den erhvervsmæssige nødvendighed på bedriftsniveau. Dette gælder dog ikke for husdyranlæg (her menes husdyranlæg i planlovens forstand), såsom gylletanke og stalde, hvor vurderingen stadig skal foretages på ejendomsniveau. Denne undtagelse i planloven stemmer hovedsagligt overens med husdyrbrugloven, hvor nødvendigheden stadig vurderes på ejendomsniveau.

Den hidtidige praksis i Naturklagenævnet, Natur- og Miljøklagenævnet og Planklagenævnet om, at tilforpagtede arealer i visse tilfælde kan indgå i vurderingen af den erhvervsmæssige nødvendighed for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom, er fortsat en mulighed efter husdyrbrugloven, hvis der er tale om traditionelle langvarige forpagtningsforhold (over 5 år).

Ifølge PKNO er det ikke længere en mulighed efter planlovens ændring i 2017.  

Link til Planklagenævnet orienterer nr. 12 - Erhvervsmæssigt nødvendige driftsbygninger på landbrugsejendomme https://pkn.naevneneshus.dk/nyhed/14850fcc-09a3-43bc-bffe-b21fcd499ab9. 

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken