Vulst ved plansiloer.

04-03-2020

Spørgsmål

Jeg vil gerne have en præcisering af reglerne for anvendelse af vulst i forbindelse med opbevaring af ensilage i plansiloer. MST skriver følgende "Der skal i umiddelbar tilknytning til en vulst være et afløb eller en rørledning til et afløb med nok kapacitet til, at eventuelle saftafløb kan føres væk. Hvis rørledningen er placeret uden for anlægget, skal den overholde kravet om at være tæt og LUKKET, og at rørledningen skal føres til en beholder, der opfylder bestemmelserne i kapitel 8." Betyder det at såfremt der etableres en rørledning til afledning af overfladevand, som placeres inde på selve anlægget skal denne ikke nødvendigvis skal være lukket - kan "rørføringen" i så fald være en åben rende/fordybning i betonen.


Svar

Det er korrekt, at det har fremgået af Miljøstyrelsens vejledning til husdyrgødningsbekendtgørelsen, at

”Der skal i umiddelbar tilknytning til en vulst være et afløb eller en rørledning til et afløb med nok kapacitet til, at eventuelle saftafløb kan føres væk. Hvis rørledningen er placeret uden for anlægget, skal den overholde kravet om at være tæt og lukket, og at rørledningen skal føres til en beholder, der opfylder bestemmelserne i kapitel 8.”


Dette er dog blevet tilrettet. Det fremgår nu kun, at der i umiddelbar tilknytning til en vulst skal der være et afløb eller en rørledning til et afløb med tilstrækkelig kapacitet til at bortlede eventuelle saftafløb. Årsagen til, at det er ændret er, at det udgik af udkastet til bekendtgørelse nr. 760 af 30. juli 2019 efter den eksterne høring. Det fremgår heraf, at det vil være vanskeligt at føre rørledningen over vulsten, hvorfor det blev slettet i den endelige udgave.


Det vil dog fortsat være muligt at erstatte afløb i umiddelbar tilknytning til en vulst med en rørledning på pladsen til afløb.
Se også evt. høringsnotat: https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/504e2d76-e1b7-4704-841f-f7dd6827790e/H%C3%B8ringsnotat,%20husdyrg%C3%B8dningsbekendtg%C3%B8relsen%20og%20bioaskebekendtg%C3%B8relsen.pdf.

 
Ved rørføringen inden for anlægget skal man være opmærksom på de generelle krav til ensilageopbevaringsanlæg i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 18, hvor det bl.a. fremgår at:
”Ensilageopbevaringsanlæg skal være indrettet således, at forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted, og således at overfladevand fra omliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på anlægget. Ensilageopbevaringsanlæg skal desuden være indrettet med et afløb fra laveste punkt til opsamling af ensilagesaft eller restvand, der føres gennem tætte, lukkede ledninger til en beholder, der opfylder bestemmelserne i kapitel 8, samt fast bund og sidebegrænsning, jf. stk. 2-7, eller som tårnsiloer. Afløb skal have tilstrækkelig kapacitet til at bortlede eventuelle saftafløb.”

Efter Miljøstyrelsens vurdering kan en åben rende eller fordybning i betonen ikke udgøre en rørføring i bestemmelsens forstand, da der ikke er tale om et rør. Og i øvrigt vil der være en overvejende risiko for, at en åben rende kan stoppe til, således at formålet om at lede væske til afløb ikke er opfyldt.


Se også helpdesksvar om Vulst på ensilageplads - hvor og hvordan de skal se ud: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/opbevaring-af-husdyrgoedning-og-ensilage/vulst-paa-ensilageplads-hvor-og-hvordan-skal-de-se-ud/  


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken