Vulst på ensilageplads - hvor og hvordan skal de se ud?

20-12-2019

Spørgsmål

Vi har været ved at kigge på kapitel 7 i den nye husdyrgødningsbekendtgørelse og vejledningen hertil. Med den nye bekendtgørelse er der givet mulighed for at etablere en vulst i den side af anlægget, der skråner mod afløb - men hvilken ende mener I med det? For hele pladsen skal have 1% fald mod afløb, så er det "den høje ende" eller "den lave ende" - og hvad med de pladser, hvor de "knækker" på midten? Og hvordan med de pladser, hvor der er randbelægning på 4 sider (dvs. ingen mure) - må der på disse etableres nogen form for vulst (hvis ja på hvilke sider?). Hvis der etableres vulst, så skal der være afløb/rørledning i umiddelbar tilknytning til vulsten. Der er så et krav om, at der ikke må lægges ensilage på de 2 m af pladsen, der ligger nærmest vulsten. Hvis vulsten er i den/de "høje" ende af pladsen, og der ikke må ligge ensilage på de nærmeste 2 m og afløb/rørledning er umiddelbart i tilknytning til vulsten, hvordan er det så tænkt, at man kan undgå der konstant står en pyt regnvand foran ensilagestakken (det kan jo kun ganske langsom sive igennem). Det kunne være skønt, hvis I ville tegne nogle eksempler på hvordan ensilagepladser kan se ud efter den nye bekendtgørelse.


Svar

På et ensilageopbevaringsanlæg kan sidebegrænsningen på den side af anlægget, hvorfra der er fald mod afløb bestå af en vulst, der er mindst 0,1 m over terræn og mindst 0,6 m bred i bunden. Vulsten skal være nedfræset i en dybde af mindst 0,03 m.


Bestemmelsen om vulst er indført i husdyrgødningsbekendtgørelsen den 9/7 2019 med ikrafttrædelse den 1. august 2019.


Reglen tilgodeser en løsning for ensilageopbevaringsanlæg, som er åbne i begge ender, men hvor bekendtgørelsens minimumskrav om randbelægning og 3 % fald mod afløb kun er opfyldt i den ene ende.


Det skal bemærkes, at reglen alene kan anvendes på den side af anlægget, hvorfra ensilageopbevaringsanlæggets bund har fald mod afløb. Dvs. i den ”høje ende” af pladsen. Fra vulsten vil der derfor altid skulle være fald ind mod pladsen og mod den anden ende.


Hvis pladsen evt. er indrettet, så der er fald fra midten af pladsen og ud mod begge ender, kan reglen ikke opfyldes og det vil ikke i disse tilfælde være relevant med en vulst. I disse tilfælde skal de almindelige bestemmelser om sidebegrænsning opfyldes, om en mindst 1 m høj mur eller en mindst 2 m bred randbelægning.


I umiddelbar tilknytning til en vulst skal der være et afløb eller en rørledning til et afløb med tilstrækkelig kapacitet til at bortlede eventuelle saftafløb.


På et ensilageopbevaringsanlæg med vulst må der ikke lægges ensilage på den del af ensilageopbevaringsanlæggets bund, der ligger 2 m eller nærmere vulsten jf. § 24 stk. 3.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken