Vilkår om placering af dybstrøelse i markstak i nitratfølsomme indvindingsområder eller i nærheden af § 7 natur

 

20-12-2017

Spørgsmål

Jeg er ved at skrive et tillæg til en gammel godkendelse, hvor der er stillet følgende vilkår: "Eventuelle markstakke må ikke etableres i nitratfølsomme indvindingsområder eller nærmere end 300 m fra de særlige naturområder, der er omfattet af lovens § 7." Mit spørgsmål er om jeg har hjemmel til at lade vilkåret blive eller om jeg skal ophæve vilkåret, pga. det er omfattet af generel lovgivning, og hvis det opfattet af generel lovgivning hvilken § er det en del af?


Svar

Vilkåret er bortfaldet og erstattet af nye generelle regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen § 15.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken