Teltoverdækning håndhævelse

18-03-2021

Spørgsmål

Hvorfor fremgår det af vilkår i teknologilisten, at vi i en godkendelse kan stille vilkår om at teltdugen ikke må være åben udover når der omrøres, bringes ud m.v., hvis dette er et helt generelt lovkrav? Det er vel ikke hensigten, at vi skal stille vilkår til forhold, som er omfattet af lovgivningen? Se svar i tidligere har givet i forbindelse med spørgsmål om håndhævelse i forhold til teltdug: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/tilsyn-og-haandhaevelse/lukning-af-teltoverdaekning-paa-gyllebeholder/


Svar

Vilkårsforslag i form af vejledende indretnings,- drifts- og egenkontrolvilkår ved fast overdækning af gyllebeholde med telt ses på Miljøstyrelses Teknologiliste https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoeteknologi-og-bat/teknologilisten/gaa-til-teknologilisten/gylleopbevaring/vilkaarsforslag-fast-overdaekning-af-gyllebeholder-med-telt/

Her fremgår bl.a. også: ”Formålet hermed er at henlede opmærksomheden på, hvordan den beskrevne miljøeffekt opnås i praksis ved fastsættelse af vilkår. I relation til fastsættelse af vilkår skal det understreges, at vilkår kun skal meddeles efter en konkret vurdering og skal være præcise og forudsigelige i deres indhold, så en manglende efterlevelse af vilkårene let kan påvises og håndhæves af tilsynsmyndigheden.”
Det er kommunen, der vurderer hvilke vilkår, der er behov for at stille i den konkrete sag, se også
https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/opbevaring-af-husdyrgoedning-og-ensilage/fast-overdaekning/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken