Supplerende spørgsmål til helpdesksvar fra 3/2-2021 om pumpestuds på teltoverdækket gyllebeholder

30-11-2021

Spørgsmål

Miljøstyrelsen bedes forholde sig til, hvordan problematikken med påfyldestudse skal håndteres. Forgasning af gylle er kommet for at blive, og derfor bør der findes en løsning på problematikken om påfyldestudse. Jeg har haft en dialog med et firma om påfyldestudse. Firmaet fremfører, at når der etableres et langt påfylderør, der går ned til bunden af gyllebeholderen, med røret skåret af i bunden i en vinkel af 45 grader, så er der langt det meste af året ingen emission fra gyllebeholderen, bortset fra emission fra de 707 cm² svarende til 0,07 m², der er i et rør på 300 mm. For en gyllebeholder med en overflade på 1.000 m² svarer det til 0,07 promille af gyllebeholderens overflade, hvor der kommer fordampning fra, hvis påfyldestudsen står åben. Vi foreslår, at man som forudsætning for, at en teltoverdækning med påfyldestuds kan betragtes som tæt, kan indsætte vilkår om, at der må være påfylderør med en diameter på 300 mm, hvis der er et intakt påfylderør ført ned til 10 cm over gyllebeholderens bund/sidebegrænsningens nederste punkt med tilladt afskæring af røret i 45 graders vinkel, eller en tilsvarende anordning, der sikrer, at der ikke sker utilsigtet ammoniakemission fra gyllebeholderen.


Svar

Efter Miljøstyrelsens vurdering, vil emissionen fra en neddykket studs, som beskrevet, have bagatelagtig karakter. Forslagene til, hvordan det sikres, at røret altid er neddykket, virker fornuftige.
Bemærk, at i det helpdesksvar, der henvises til i overskriften, er der tale om en anden situation, hvor der IKKE er monteret et neddykket pumperør. https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/opbevaring-af-husdyrgoedning-og-ensilage/pumpestuds-paa-teltoverdaekket-gyllebeholder/Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken