Spørgsmål til dimensionering af opbevaringsbeholder til udsprinklingsanlæg

08-09-2022

Spørgsmål

Vi har diskuterede problemerne med forurening fra udsprinklings anlæg. Vi har i Holstebro Kommune lavet vores egen udregning af opbevaringskapaciteten ud fra DMIs nedbørsgennemsnit for vores landsdel. Det betyder, at vi kræver ret store opbevaringsbeholdere, ofte over 100 m3. I den forbindelse vil vi gerne vide, hvorvidt sådan en restvandsbeholder kræver beholderkontrol? Endvidere diskuterede vi selve udsprinklingsarealet, og måden der udsprinkles på. Vi oplever i hele landet de samme problemstillinger. Der udsprinkles på for små arealer, derved vandmættes jorden hurtigt med forurening til følge. I byggebladet (BB 103_09_05) står der følgende: "Idet gødningsværdien for ensilagesaft/regnvand er meget lille, er der ingen håndfaste regler for størrelsen på det modtagne areal, men det bør dog ikke være mindre end opsamlingsarealet." Vi oplever i praksis, at arealet SKAL være større end det modtagne areal for at forebygge forurening. Selvom der ikke er meget kvælstof i vandet, så er der nok organisk stof til en voldsom opformering af lammehaler. Vi oplever også, at der oftest kun udsprinkles på et punkt ad gangen på det udpegede areal, hvilket også medfører forurening, især hvis arealet er drænet. I førnævnte byggeblad står der "bør" og "der skal udvises særlig opmærksomhed på risikoen" og "Det kan i denne periode være nødvendigt at udvide størrelsen på det modtagne areal væsentligt og/eller flytte sprinklerne længere væk fra søer og vandløb, herunder dræn, end sædvanligt." Vi mangler noget mere håndfast lovgivning på området, så vi kan forebygge de her forureninger, i stedet for først at kunne gribe ind, når forureningen er sket. Nu hvor I er oplyst om, gentagne gange, at vi står med et stort forureningsproblem, vil I så indføje noget mere konkret direkte i loven? Vi efterlyser noget mere konkret på beholder størrelsen, antallet af hydranter, arealet der udsprinkles på, pumpestørrelse og sårbarhed af området der udsprinkles på (er området drænet).


Svar

Åbne og lukkede beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft med en kapacitet på 100 m³ eller derover skal mindst hvert 10. år have beholderkontrol. Hvis der udelukkende opbevares restvand i en beholder, kræver det altså ikke beholderkontrol.

 

Se tidligere helpdesksvar vedr. kontrol af beholdere med restvand:

https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/opbevaring-af-husdyrgoedning-og-ensilage/restvand-og-restvand/

 

Der er ikke udsigt til mere præcise, bekendtgørelsesfastsatte anvisninger på, hvordan udsprinklingsanlæg skal laves. Der skal håndhæves, hvis kommunen konkret vurderer, at det er nødvendigt for at undgå forurening ved udsprinkling.

 

Se desuden tidligere svar om emnet, her er svar på spørgsmålet med byggebladet og håndhævelsen. 

 

https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/tilsyn-og-haandhaevelse/udsprinkling-af-restvand/

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken