Skal markstakke placeres på en mark med efterfølgende afgrøde

10-11-2022

Spørgsmål

Oplag af husdyrgødningsbaseret kompost med en tørstofprocent på 30 eller derover og forarbejdet husdyrgødning med en tørstofprocent på 26 eller derover må oplagres i marken (markstakke).

”Mark” er ikke defineret i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

I vejledningen til husdyrgødningsbekendtgørelsen er ”mark” defineret således:

”Mark” som geografisk afgrænsning skal her og i husdyrgødningsbekendtgørelsen forstås som i gødskningsloven. I bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema defineres mark som et sammenhængende jordstykke, som i tilsagnsskema anmeldes med et marknummer og en afgrødekode. Dette vurderes, at være den almindelige forståelse af en mark. I samme bekendtgørelse defineres Fællesskema, som et af Landbrugsstyrelsen udarbejdet skema med tilknyttet markkort og påkrævet dokumentation, der skal anvendes til ansøgning om støtte.

Spørgsmål 1: Er det denne definition af mark, som skal anvendes ved håndhævelser af markstakke?

Spørgsmål 2: Ifølge helpdesksvar https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/opbevaring-af-husdyrgoedning-og-ensilage/hvor-maa-kompost-i-markstakke-placeres/ sætter husdyrgødningsbekendtgørelsen ikke krav om en efterfølgende afgrøde. Er det, fordi I ser det som værende ligegyldigt, eller er det fordi, krav om efterfølgende afgrøde altid er et krav ifølge reglerne om støtte?


Svar

Definitionen af en mark følger som udgangspunkt af bekendtgørelse om markblok og elektronisk fællesskema. Det vejledende udgangspunkt for en definition af en mark i husdyrgødningsbekendtgørelsen kan derfor siges at være et sammenhængende jordstykke, som i tilsagnsskema anmeldes med et marknummer, og i fællesskema anmeldes med et marknummer og en afgrødekode. 

Det er dog ikke sikkert, at alle afgrøder med en afgrødekode egner sig til at opfylde kravet i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 14, om, at markstakkene skal placeres, så der ikke opstår risiko for forurening af grund- eller overfladevand.

Det er derfor et krav, at markstakke placeres på et sted, hvor kvælstof optages af afgrøder med henblik på at sikre, at der ikke opstår risiko for nedsivning eller udledning af kvælstof til vandmiljøet. Dette vil være en konkret vurdering.

I den vurdering kan der lægges vægt på, om der er tale om en afgrøde, der figurerer i gødskningsbekendtgørelsens bilag 1. Der findes dog afgrøder med afgrødekoder, der ikke umiddelbart vurderes at være egnede. Det kan f.eks. være udyrkede eller braklagte arealer uden udbytte eller kvælstofnorm, hvor der næppe vil ske et tilstrækkeligt kvælstofoptag. Dermed er det væsentlige ikke, om afgrøden høstes, men om den kan optage kvælstoffet.

Vejledningsteksten til husdyrgødningsbekendtgørelsen og helpdesksvaret, der er henvist til, er opdateret som følge af dette svar. Det er således præciseret, at der som minimum skal være en afgrøde med en afgrødekode, og at kommunen derudover skal vurdere, om den pågældende afgrøde vil være i stand til at optage tilstrækkeligt kvælstof fra markstakkene. 

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken