Restvand og "restvand"

05-04-2018

Spørgsmål

I et nyligt svar her på HelpDesk har I skrevet, at en gyllebeholder der skulle tages ud af drift på grund af kravene til beholderbarriere ikke ønskedes overholdt, efterfølgende stadig kan bruges til for eksempel restvand. Men som jeg læser husdyrgødningsbekendtgørelsen, er tanke til restvand stadig omfattet af § 20, som er den paragraf vi hænger beholderkontrollen op på - og altså implicit kræver at beholdere med restvand fortsat skal beholderkontrolleres, og i de her nævnte tilfælde hvert 5. år. Er det korrekt forstået? Det er klart efter § 21 at der ikke skal alarm på beholderne. Supplerende spørgsmål: Når en beholder er taget ud af drift og rengjort efter bedste evne, vil regnvandet i den hurtigt få karakter af restvand. Så er beholderen igen omfattet af § 20 og skal have beholderkontrol - men hvad var pointen med at tage den ud af drift? Restvand er i øvrigt ikke specifikt nævnt i beholderkontrolbekendtgørelsens § 9.


Svar

I følge beholderkontrolbekendtgørelsen er det kun beholdere med et indhold af flydende husdyrgødning og/eller ensilagesaft der er omfattet af beholderkontrol. Alt andet indhold, herunder væske der falder ind under definitionen af restvand jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens §4 stk. 1 nr. 20, er ikke underlagt beholderkontrol. Derfor er det desuden uden betydning at regnvand i beholderen evt. får karakter af restvand, mht. kravet om beholderkontrol.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken