Regler for pilevegetationsfiltre

03-11-2017

Spørgsmål

Pilevegetationsfilter til restvand/ensilagesaft Vi har en del landmænd som spørger indtil reglerne omkring etablering af pilevegetationsfiltre, hvilket jeg ikke rigtig ved, hvad jeg skal svare til, idet jeg ikke har kunnet finde svar på om et pilevegetationsfilter kræver tilladelse/accept eller udelukkende en vurdering i forbindelse med tilsyn. Ved forespørgsel i mit netværk går svarene lige fra ingen hjemmel til etablering til at det er landmandens ret at etablere, og kommunen efterfølgende fører tilsyn med. Hvis krav om tilladelse/konkret vurdering Miljøstyrelsen har i et gammelt FAQ svar blandt andet skrevet: Ved etablering af et pilerensningsanlæg skal der derfor foretages en konkret vurdering af, hvorvidt dette kan overholdes. Hvis dette stadig er gældende savner jeg værktøjer til vurdering af dimensionering af opsamlingsbeholder, pumpekapacitet modtageareal og endvidere hjemmel hertil. I FAQ svaret nævnes også muligheden for udarbejdelse af et byggeblad Vil etablering af et pilevegetationsfilter ikke være en fravigelse af Husdyrgødningsbekendtgørelsen regler, der jf. § 82 kun kan fraviges såfremt der foreligger et af Miljøstyrelsen godkendt byggeblad? Hvis tilsynsopgave Er det en (evt. flere) visuel kontrol(ler) af der ikke sker overløb, at der er en afgrøde med gødningsnorm, at der ikke er risiko for afløb til vandløb og søer og forbud mod udbringning på frossen jord, eller nærmere beregninger på dimensionering af opsamlingsbeholder, pumpekapacitet modtageareal m.v.


Svar

Iflg. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 29 må næringsstofferne i ensilagesaft og restvand kun tilføres til afgrøder. Afgrøderne skal indeholde en kvælstofnorm eller en retningsgivende norm for fosfor og kalium ifølge lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og de i medfør heraf udstedte bekendtgørelser. Energipil og MFO-pil har normer for kvælstof.
Hvis ensilagesaft og restvand skal kunne tilføres en pilebevoksning er det derfor afgørende, om piletræerne i det konkrete tilfælde kan betragtes som en afgrøde. Vi forstår beskrivelsen i dit spørgsmål sådan, at der er tale om et rensningsanlæg og ikke en afgrøde, der høstes. I så fald må der ikke ledes ensilagesaft eller restvand dertil.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken