Randbelægning på ensilagesilo

15-02-2021

Spørgsmål

I x Kommune har vi hidtil, når der blev ansøgt om etablering af en ensilagesilo med afgrænsningsmure, stillet som vilkår at siloen skulle etableres i overensstemmelse med Landbrugets byggeblad nr. 103.09-01. Byggebladet er ikke revideret siden 2014, og vi er nu i tvivl om, om det lever op til reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen, eller om vi ikke tolker den korrekt. Vores spørgsmål går på, om der med randbelægning kun forstås de 2 meter der skal være for enden af siloen (mellem afgrænsningsmurene), eller om de to meter / 3% fald også gælder den belægning der fortsætter forbi (vinkelret på) murene og bagud langs med murene? I byggebladet er der angivet at de vinkelrette stykker skal gå 1 meter udenfor afgrænsningsmurene, og at det stykke der går langs med afgrænsningsmurene skal være ½ meter. Der er ikke angivet et bestemt fald på disse belægninger. Dog står der i byggebladet, at randbelægningen ved udkørslen skal have 30 mm fald pr. meter mod afløb. I husdyrgødningsbekendtgørelsen står ligeledes, at en randbelægning som minimum skal have 3% fald mod afløb. Gælder det også for de føromtalte hhv. 1m og ½m belægning? I så fald skal vi vel kræve, at der for belægningen på 1 meter skal være 6% fald, og på belægningen på ½ m skal være 12% fald? Alternativt må vi vel kunne kræve, at disse belægninger alle skal være 2m brede?


Svar

Reglen omkring randbelægning findes i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 18, stk. 2 og 4. En mindst 2 meter bred randbelægning, kan udgøre en sidebegrænsning af et ensilageopbevaringsanlæg, og der skal bl.a. være afløb i umiddelbar tilknytning til en randbelægning. En randbelægning skal som minimum have 3 pct. fald mod afløb. Der er ikke sket ændringer i reglerne omkring randbelægning siden Landbrugets byggeblade om ensilageopbevaringsanlæg nr. 103.09-01, nr. 103.09-06 og nr. 103.09-02 senest blev revideret. Bemærk dog det nyere alternativ til sidebegrænsningen på den side af anlægget, hvorfra der kan være fald mod afløb med vulst, jf. § 18, stk. 3.

Der er ikke nogen regel om øvrig afgrænsning på 0,5 meter bag om afgrænsningsmur og 1 meter til siderne. Dette kan være en hensigtsmæssig løsning for at leve op til reglen om ingen forurening af grundvand og overfladevand, som fremgår af § 18, stk. 1. Der kan også være andre løsninger på dette end principskitsen i byggebladet.

Byggebladene om ensilageopbevaringsanlæg er udgivet af Seges og er deres anvisning på hvorledes en hensigtsmæssig indretning kan være i en ensilagesilo. Der er ikke i forbindelse med disse byggeblade, givet nogen godkendelse fra Miljøstyrelsen i forhold til fravigelse af reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen. De byggeblade, der er godkendt findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.
Det vil sige, at det er de almindelige regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen, som skal iagttages.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken