Pumpestuds på teltoverdækket gyllebeholder

03-02-2021

Spørgsmål

Vedr. overpumpning af afgasset gylle til gyllebeholder. I forbindelse med overpumpning af afgasset gylle til gyllebeholderen har vi ved tilsyn konstateret, at biogasanlægget på flere gyllebeholdere har etableret et ca. 300 mm hul i teltdugen, hvor den afgassede gylle pumpes ind i beholderen. Der er ikke monteret et rør, så den afgassede gylle pumpes ind under væskeoverfladen. Åbningen i teltdugen lukkes ikke efter overpumpningen. Dette betyder, at der permanent er en mindre åbning i teltoverdækningen hvorfra der kan fordampe ammoniak. Kan dette kan tillades i forhold til opfyldelse af kravet om tæt overdækning og hvilken indflydelse har det på at opnå 50% reduktion af ammoniakfordampningen ved etablering af teltoverdækning. Dette kan være aktuelt ved vilkår i miljøtilladelse/-godkendelse?


Svar

Miljøstyrelsen har i tidligere helpdesksvar beskrevet krav til, at teltdugen holdes lukket, se https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/tilsyn-og-haandhaevelse/lukning-af-teltoverdaekning-paa-gyllebeholder/

På teknologilisten ses forslag til vilkår og baggrundsmateriale i forhold optagelsen af ”Fast overdækning af gyllebeholder (telt, betonlåg eller flydedug)”på teknologilisten, se https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoeteknologi-og-bat/teknologilisten/gaa-til-teknologilisten/gylleopbevaring/
I Rapport om vurdering af effekt af overdækning af husdyrgødning – Fast overdækning, fremgår s. 9 ” Det vurderes, at den dokumentation, der er gennemført på flydedug og betonlåg, er dækkende for teltoverdækning, forudsat at teltoverdækningen slutter tæt til beholderkanten og ikke har åbninger/utætheder udover de lovpligtige.” Se https://mst.dk/media/97855/2014_02_21_overd_kning_rapport_revideret_j_vnf_r_melt_og_mst.pdf

Effekten af teltoverdækningen er altså vurderet ud fra en forudsætning om den slutter tæt til beholderkanten og ikke har ekstra åbninger/utætheder. Miljøstyrelsen vurderer, at en permanent åbning som beskrevet i spørgsmålet, ikke er i overensstemmelse med forudsætningen.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken